Ty : Writing

Black Honey

Black Honey

A Poem by Ty


Black Honey
Coral Reef

Coral Reef

A Poem by Ty


Coral Reef
In My Spare Time

In My Spare Time

A Poem by Ty


In My Spare Time
Paint Chip

Paint Chip

A Poem by Ty


Paint Chip
Magnitude

Magnitude

A Poem by Ty


Magnitude
The Moth

The Moth

A Poem by Ty


The Moth
The Bird's Song Sing

The Bird's Song Sing

A Poem by Ty


The Bird's Song Sing
Hand Of Empathy

Hand Of Empathy

A Poem by Ty


Hand Of Empathy
Venus Flytrap

Venus Flytrap

A Poem by Ty


Venus Flytrap
Roses

Roses

A Poem by Ty


Roses