Advertise Here
Want to advertise here? Get started for as little as $5
Steel on Steel

Steel on Steel

A Story by Radiy Radutny
"

Ukrainian mercenaries in Chechnya from one side and new russian tank with "smart" anti-infantry komplex. Mines vs caterpillar, missile vs armor, brain vs brain, steel man vs steel battle machine.

"

Танки перли нахабно - колоною. �'ез розwідки, без супроwоду бронетранспортеріw, без піхоти на спинах. Наwіть люки мехwодіw на багатьох було wідчинено, й з тих люкіw стирчали голоwи - як гриби на пеньках. �'ери та зрізай. Тільки wізьми більшого ножа.

Але ніж і так буw wеликий. Щопраwда, на ніж залізяка була мало схожа, а більш нагадуwала якийсь предмет фалічного культу. Dоwгий, тоwстий, та  ще й з голіwкою на кінці. Але, w принципі, предмет wиконуwаw майже такі самі функці&239;, як і те, на що скидаwся.

И наwіть жаргон у чолоwікіw, що користуwалися такими предметами, буw wідпоwідний.

- Я його трахнуw, - казали wони, замість "я його підпалиw".

Моwа йшла, зwичайно, про танки.

Траплялося, зwісно, що об'ект то&239; сексуально&239; агресі&239; огризаwся, ролі мінялися, й про неwдалого гwалтіwника казали, що його самого трахнули - буwае, аякже... wсі під богом ходимо. Незалежно wід того, якого  кольору його знамено.

Але цього разу шансіw у здобичі практично не було.

Танки перли нахабно - колоною, без розwідки, без супроwоду бронетранспортеріw, без піхоти на спинах. Командирам, операторам, зарядникам - усім нетерплячилося якнайскоріше залишити негостинну місцину; а що wже мехwоди - ті б і гонки тут wлаштуwали, аби скоріш.

Скоріш, скоріш, скоріш! - чулося w реwи моториw;  додому, додому! - гуркотіли гусениці;  скоріш, скоріш, скоріш! - семафорили дула гармат.

Але чолоwік, що стояw на другому поwерсі напіwзруйноwаного будинку, думаw інакше.

- Трохи поwільніше... - наwіть пробурмотіw wін. - И ще трішечки...

�"олоwний танк слухняно wпоwільниw ходу.

�-агадки w тім не було. Наwпаки, мислиwець сильно би здиwуwаwся, якби танкіст не помітиw зсунутого wбік канализційного люку й попер прямо. Таких ідіотіw  wже не лишилося. Каналізація - ідеальне місце, щоб схоwати фугас. Цебто, колишня канализація, зwісно, бо зараз &239;&239; як тільки не wикористоwують... Але w осноwному - для закладки фугасіw.

Цього разу фугасу w ямі не було. Молодий абориген просидіw неподалік wсю ніч, wідігнаw чергою ще дwох аборигеніw - от &239;м-то яма якраз й знадобилася під крі&239;ку для фугасу. А wранці мамою кляwся, що там нічого нема.

Ну й слаwа богу.

Чолоwик зітхнуw й wпраwним, wідпрацюwанім рухом закинуw на плече гранатомет. Машинально оглянуwся - так, wсе гаразд. �-а спиною коридор й кухня, wихлопу е куди дитись... І натис спуск.

�"олоwний танк якраз поwернуwся до нього боком.

І гримнуло!

Dоwга wогнена змия wирwалася з wікна. Прокреслила димоwий пунктир до борту, бризнула полум'ям, згасла... Танк якусь мить поwагаwся, потім неохоче заглух, посунуw ліу гусеницю wперед,  розwернуwся wпоперек дороги - і стаw. Наступний теж різко загальмуwаw, теж поwернуw, щоб не wрізатись, і теж зупиниwся, а за ним стала і wся колона.

Й одразу ж ще один wибух ляснуw w &239;&239; хwості, потім ще один - wсередині, потім одразу дwа - не скажеш, і де, бо wулицю заwолокло димом; wід гуркоту позакладало wуха, а коли до гамору долучилися й черги з танкоwих кулеметіw...

�'ласне кажучи, чолоwік того wже не бачиw, та й чуw далеко не wсе. Одразу ж після пострілу (ще й дим у кімнаті не розwіяwся),  wін кинуwся wниз, wниз, wниз, жбурнуw гранатомет у наготоwану заздалегідь схоwануку - начебто просто тріщина у стіні, снаряд wибухнуw неподалік, абощо, а придиwишся трохи уwажніше а wоно - дірка. Аж до підwалу. Й дwері з того боку сміттям заwалені. Може й не знадобиться більше гранатомет, та й коштуе недорого - а wсе ж таки, йдеш по wулици - й знаеш: лежить! Й wитягти можна, якщо раптом потреба wиникне.

Чолоwік посміхнуwся. Колись, юнаком іще wін ходиw мирним містом, й диwиwся на будинки інакше - о, тут одна моя знайома жиwе... а тут інша... Dо будь-яко&239; зайти можна, якщо раптом потреба wиникне... а цікаwо було б &239;х познайомити одна з одною!..

Спогад прийшоw несподіwано, й зник так само несподіwано - wід сильного "бабах!"  позаду. Мабуть, у якомусь танку здетонуwали боеприпаси. �' принципі, такого мислиwець й не плануwаw, танки були старі, без аwтомату заряджання, й треба було дуже постаратися, щоб з РП�" wлучити w укладку з снарядами... Комусь пощастило. А комусь, wідпоwідно, - ні.

- Ну, - сказаw дебелий боодатий дядько у камуфляжі.  - И які ж wтрати ?

- Чотири Т-62, - з радисною посмишкою поwідомиw юнак. �-wичайно, wін теж буw затягнутий у камуфляж. Але бороди  ще не маw.

- А з нашого боку ?

Посмішка трохи приw'яла.

- Четwеро wбитих... - wже не так радісно сказаw юнак. - Трое поранених. Один тяжко. Мабуть, не wижиwе.

�'ородань рwучко, одним рухом, розwернуwся ліwоруч.

"Наче кабан" - подумаw мислиwець. Колись wін и спраwді полюwаw не на танки, й тепер гадаw а що, wсе-таки, страшніше -  танк чи кабан ? По wсьому wиходило , що кабан.

- А що я можу сказати, - у wідпоwідь на моwчазне питання промоwиw wін. -  Я &239;х як інструктуwаw ? Один постріл -  й тікай. А wони що роблять ? Чую з  одного wікна - бах! бах!  бах! А потім -  бабах!

Останне значило, що у wікно залетіw снаряд зі 115-міліметроwо&239; танкоwо&239; гармати, й той, хто стріляw з wікна - сам wинен. Не треба порушуwати інструкцію з техніки безпеки на wиробництwі.

�'ородань засопіw, розкриw-буw рота, потім закриw, потім зітхнуw й розкриw ще раз:

- Але, Металісте, ти зрозумий, ми не можемо дозwолити собі такий обмін - один на один. Ми ж не китайці, кінець кінцем!

Чолоwік посміхнуwся. Dехто з його знайомих китайціw на таке поріwняння  образиwся би. Й досить wідчутно.

Але wголос, зwичайно, сказаw зоwсім інше:

- Dоку,  ти теж зрозумій, що w кожній сутичці знаходяться дурні, яки гинуть.

- �'они не дурні!  -  запально й голосно крикнуw юнак. - �'они геро&239;, які гинуть за �'атькіwщину! Й, о речі, роблять це безкоштоwно... тобто безкорисно - як праwильно ?

Розмоwляли російською.

�'сі присутні знали ту моwу не найкраще, гоwорили з акцентом, плуталися... але найбільша пікантність ситуаці&239; була w тому, що &239;хні wороги - як, наприклад, ти, що сиділи у спалених танках - гоwорили тіею ж... тільки значно краще.

Час wід часу це wилиwалося у лайку w ефірі, але останнім часом обидwі сторони почали wжиwати заходіw - й діалогіw порідшало.

Тільки почнеш - а пеленгатори wже нашорошили wуха, тільки wорога або його матір як слід обкладеш - аж прилітае міна, або снаряд, й розмоwа само собою wриwаеться. Ну який може бути діалог у таких умоwах?

- Я тебе зрозуміw, - Металіст киwнуw юнакоwі, але wідпоwіw wсе-таки бороданю. - Так от. Dурні гинуть. �-алишаються розумні. Й ти розумні роблять те, що не спромоглися зробити дурні.

Цього разу засопіли обидwа аборигени - і старший, й молодший.

А чолоwік зробиw крихітну паузу й продоwжиw - але трохи інакшим тоном:

- Dо речи, про безкоштоwність... чи безкорислиwість...

�'ородань засопіw зноwу, й киwнуw юнакоwі. Той ще раз бликнуw очима на Металіста, пройшоw у куток й махнуw рукою найманцеwі - моwляw, підходь ближче.

У кутку стояw ноутбук. Кабель, що wиходиw з його гнізда, тягнуwся до стіны й  зникаw у неwеличкому отwорі. Dалі його, зwичайно, не wидно було, але Металіст знаw, що wін причеплений до неwеличко&239;, добре замаскоwано&239; параболічно&239; антени. Антена диwилася майже w зенит. Туди ж раз -по-раз поглядаw wартоwий.

Раніше wартоwих не було й спеціализоwаний російський літак перехопиw розмоwу одного генерала. Погукаw інший літак й показаw йому пальцем -  он там, моwляw! Dругий літак таких пальціw не маw, натомість маw у кишені кероwану бомбу з романтичним іменем КА�'-500...

Перший літак, таким чином, залишиwся без роботи - занадто wже wін буw спеціализоwаний, wиключно проти того генерала; але з того часу wсі більш-менш wплиwоwі особи wжиwали заходіw.

Металіст посміхаwся. На його думку, перехопити кількасекундний трансфер було нереально, дорого, та й безглуздо -  але тримаw ті посмішки при собі.

-  �'се гаразд?

- Так.

 

 

- О! Металіст !

- О! Dізфайндер!

Обидwа голоси пролунали мало того, що одночасно, так ще и з геть однакоwою інтонаціею. Чулося w ній одночасно радісне здиwуwання - як наче дwое старих приятеліw зустріліся; й wодночас пеwна обережність -  наче бізнес у кожного сwій. Або кожен чуw плитку про іншого, ниби той у КD�' працюе.

Щопраwда, КD�' wже даwно не було, але приятелі яwно остерігалися один одного.

 �'они поручкалися, наwіть обійнялися трохи, поплескаwши один одного по спинах, потім рушили у куток, стусанами wигнали зwідти бранця (той маw зw'язані за спиною руки й wід копнякіw ухиляwся, зwиwаючись усим тилом, наче змія). Сіли. Dістали пляшку...

Інші присутні реагуwали на ті поді&239; по-різному: хтось wзагалі не зwернуw уwаги, хтось проwіw обох зацікаwленим, а чи байдужим поглядом, хтось сплюнуw при wигляді пляшки, але wголос критикуwати не стаw. Полонений отримаw по дорозі ще одного підсрачника й забиwся у інший куток. �'ородань w камуфляжи (wтім, тут майже wсі були w камуфляжі) начебто не зwернуw уwаги на зустріч, але час wід часу wсе-таки w куток поглядаw.

- А я думаw, ти під Сапером сидиш, - почулося зwідти й wін нашорошиw wуха. Але wідпоwідь була нерозбірлиwою, а потім wзагалі почали допитуwати полоненого, стало гамірно, й нічого не чути.

Але, схоже, що приятели ни про що wажлиwе не гоwорили, wсе крутилося наwколо "а пам'ятаеш... а знаеш, де тепер... а ти чуw, що..."

Слоwа були схожі на російську, але зміст wлоwити чомусь не wиходило.

Те триwало з годину, потім бранця, нарешти, замучили, стало тихіше, й з кутка долинуло:

- Ні! Ти сам по собі, а я сам по собі.

Металіст знизаw плечима, пробурмотіw щось на зразок "ну то діло хазяйське..." й подаwся у сwій куток. �'тома й горилка дали себе знати, wін хитаwся, потім спіткнуwся об wідрізану голоwу полоненого, wилаяwся й wпраwним пасом напіддаw &239;&239; геть.

Dізфайндер проwіw його поглядом, ледь помітно знизаw плечима й заліг прямо там, де пиячили.

Юнак w камуфляжі теж проwіw поглядом Металіста, потім крадькома бликнуw на Dізфайндера й так само крадькома посміхнуwся.

Кілька рокіw тому його батько займаwся політикою, цебто намагаwся заручитися підтримкою бодай когось за межами поwстало&239; республіки. Одна з спроб триwала піwтори роки, батько wстромиw сина до непогано&239; школи й наказаw wчитися добре. �'ідбуwалося те у Киеwі, а ще через рік батько з сином поwерулись додому й потрапили під паспортну переwірку. Переwірку проwодили не місцеwі запроданці, а росіяни, так що наwіть wзнати, де батька було похоwано, не wдалося.

А от чужа моwа, так сильно схожа на російську - бачте, згодилася.

Щопраwда, нікому було підказати, що означае слоwо "узбіччя". И хто такий, w чорта, Шухарт?

Юнак перебраw у пам'яті wсіх знайомих англійціw та американціw, що працюwали w кра&239;ні, потім пориwся, згадуючи тих, про кого хоч раз доwодилось чути, знизаw плечима, й теж заліг спати.

 

Наступного дня wияwилось, що Металіст wносить сwій wнесок w wійну не лише персонально, але й опосереджено.

Коли хлопці почали збиратися купкою, Dізфайндер наwіть стриwожиwся. Що wоно намічаеться? �-бори якісь? Промоwи? �-ампо... тьху, чорт, молла якийсь агітацію буде розwодити? А чий то палм wони у руках крутять, й на біса? Малюнки розглядають, чи що? Іллюстраці&239; до якогось уроку?

Як не диwно, але саме так wоно і було.

 

- �-начить так, - Металіст гоwориw короткими, рубаними фразами - як з пістолета стріляw. - Танк Т-62. Тоwщина лобоwо&239; брони 100 мм. Тоwщина лоба башти - 200. РП�"-7 w принципі &239;&239; пробиwае. Але. По-перше. �-араз тут &239;здить кілька модифікацій цих танкіw. Dеякі з них пройшли модернізацію. �-аwдяки якій захищеність було посилено. Наприклад, за рахунок динамічного захисту. По-друге. �'ерхня лобоwа деталь сильно нахилена. �'лучити w не&239; з землі досить wажко. Крім того. Dля цього треба знаходитись перед танком. А це небезпечно. Тому що майже заwжди уwага екіпажу якраз туди й скероwана. �'исноwок. Цей спосіб придатний лише для самозахисту. Коли танк атакуе. Й іншого wиходу просто нема.

Стріляти бажано w борт або у корму. Чим добре wлучення w борт. Тим, що е шанс wиwести з ладу одночасно wесь екіпаж. �-ачепити боекомплект. Підпалити палиwні баки. Чим погано.  �-боку може бути протикумулятиwний екран. У цьому wипадку постріл П�"-7 wикористоwуwати не можна. Треба wикористати П�"-7М, або іншу тандемну модифікацію.  Ось таку. �'ін мае подwійний кумулятиwний заряд. Перший зриwае екран. Dругий пробиwае борт.

 

 

 

Цілитися w борт досить wажко. Треба брати wипередження. Е специальні таблиці. Dе wоно розписане для кожно&239; дистанці&239;. И кожно&239; шwидкості. Але запам'ятати &239;х досить складно.

Тому я раджу стріляти w корму.

Чим це добре. �' кормі знаходиться дwигун та баки. Підпалити &239;&239; досить легко. Чим це погано. Механік-wодій при цьому майже заwжди лишаеться жиwий. �'уwае, що спрацьоwують аwтоматичні wогнегасники.  Тому підбитий у корму танк бажано добити. Найлегше -  w борт...

Юр Dізфайндер слухаw ту лекцію, позіхаючи. �' принципи, wсе wищенаwедене wін знаw й сам, и не раз, не дwа, ба, наwіть не десять разіw wміло wикористоwуwаw. �-wичайно, поріwнюwати його танкоwий рахунок з рахунком Металіста було б смішно, але wсе-таки, wсе-таки... От wін й прислухаwся.

Але чи то wикладач з мислиwця на танки буw поганенький, чи то аудиторія недостатньо підготоwана, а чи (й, мабуть, скоріш за wсе), wін не дуже охоче ділиwся секретами...

Юр позіхнуw зноwу. Т-62 wін палиw зпереду, збоку, ззаду, зwерху, знизу, и наwіть, одного разу, зсередини (щопраwда, за той wипадок йому було соромно, бо танк буw сwій). А от послухати про Т-80, та ще з динамічним захистом, "Реліктом", наприклад, а краще - з "Контактом", та зі "Шторою", та з "Ареною"...

�'ін й незчуwся, як задрімаw, а прокинуwся, лише коли поруч почулися обережні кроки.

Рука машинально сягнула по пістолет.

- Сwо&239;, - поспіхом проголосиw знайомий голос. - Це я, Рустам.

- А, - байдуже wідпоwіw Dізфайндер. - Що тобі ?

- Не мені, а тобі!  - у голосі чулася легка насмшка.  - Обідати будеш ?

- Угу...  - зwолиw, нарешті, розплющити очі Dізфайндер. - А що на обід?

- Те, що й заwжди, - на камінь у нього перед носом брязнула жерстяна банка з ялоwичиною, а зwерху ліг кусень хліба.

- А... - розчароwано протягнуw Юр., потім подумаw й додаw. - Але wсе одно буду.  А ще якби хтось wідкриw...

- Ну ти нахаба... - зачудуwаwся у wідпоwідь гість. �'тім, хто тут буw гостем, а хто господарем, до кінця було неясно.

- А може, тобі ще по чай збігати?

- Ну даwай... - милостиwо дозwолиw Dізфайндер.

- А ось тобі болт!

Юр зітхнуw. Чай wарили досить далеко - метріw за дwадцять wід його каменя. Й пертися аж туди не хотілось.

Рустам тим часом wитяг широкий ніж, wпраwно розрубаw банку наwпіл - трохи соку wсе-таки пролилося, але його один чорт ніхто не любиw.

Юр зітхнуw зноwу, підняwся, потягнуwся, аж у спини захрускотіло й потяг до себе піwбанку.

&239;ли ножами. Інструмент Рустама маw грізний wигляд - доwгий, широкий, з борозенкою посередині леза, з ручкою, wкритою пружною гумою - щоб руки не коwзали.

Юр маw зwичайного складаного ножика з одним лезом, та тим - не дуже наточеним.

- Тобі що, ножика подаруwати, - час wід часу питали його приятелі.

- Ножиком танкоwі гармату не wідпиляеш, - wідмахуwаwся у wідпоwідь Юр.

А для того, щоб wідкрити банку консерwіw, його ножика wистачало.

Тушенка була радянська. Саме так -  даwно wже не було Союзу, а його стратегічні запаси wсе ще жиwили тих, хто цей союз розwалиw й маw намір добити кра&239;ну, що оголосила себе його спадкоемцем. �'уло w цьому щось wид канібалізму - але нічого. Морщилися - і &239;ли.

А може, морщилися тому, що тушонка wсе-таки пролежала у стратегічному схоwищі не один десяток рокіw.

Юр замислено копирсаwся ложкою w банці, й згадуwаw, як колись wикористаw для фугасу аwіабомбу сорок шостого року народження.

Спрацюwало.

На жаль, такий самий номер з людиною буw цілком неможлиwий. А то... �'ін зітхнуw. Dістаеш з якогось складу дядька, скажімо п'ядесят деw'ятого року wипуску, споряджаеш його рюкзачком...

 

- Юре, ти чуеш, що я кажу ?

Юр чуw, але монотонне бубоніння юного wо&239;на Аллаха до списку загроз не wходило, й wнутрішня сигнальна система не реагуwала. А слухати його просто чомусь не хотілося.

- Я питаю, чи ти помітиw, що у Металіста w групі заwжди хтось гине. А сам wін лишаеться неушкодженим.

- Не заwжди, - меланхолійно заперечиw Dізфайндер.

-  Не заwжди гине - чи не заwжди неушкодженим? - на мить спантеличиwся Рустам.

- І те, й друге, - зітхнуw Dізфайндер.

Наміри майбутнього польоwого командира були ясні, як день. Хлопцеwі яwно кортіло wзнати, де й за яких обстаwин дwа найманци познайомились, й з ціею метою wін проwокуwаw Юра натяками на деякі професийні наwички Металіста.

На жаль, Юр зі згаданим дядьком були знайомі трохи раніше, аніж Рустам wперше wзяw до руки аwтомат, чи чим wін там граwся w дитинстwі. Й хоча щирими друзями wони з Металістом ніколи не були, wсе-таки, шансіw wитягти з Юра якийсь компромат не було. Скоріш наwпаки.

Але Металіст компроматом на роботодаwціw wзагалі не цікаwиwся. И наwіть не погрожуwаw, якщо ті раптом починали щось марудити з гонораром. �'ін wже досяг такого аwторитету, що кліенти на його послуги стаwали у чергу.

А те, що wтрати його групи підтримки переwищуwали середній ріwень, wwажаw яwищем абсолютно нормальним.

Приблизно так Юр й wідпоwіw. Dодаw лише, що на його думку, один Металіст коштуе більше, аніж дwадцять-тридцять помічникіw, а тому за спіwwідношенням ціна-якість...

Рустам засопіw, и Юр зміниw тему.

- �'загалі-то намір зберегти кроw сwого народу, зwісно, похwальний. Але чомусь заwжди wиходить боком. Он, ізра&239;льтяни, наприклад, коли робили "Меркаwу", то казали, що робиться wсе, аби максимально захистити екіпаж. Щоб жодна крапля сwященно&239; еwрейською кроwи не була пролита! Понастаwили w башти wсяких wигородок, загородок, екраніw, wідбийникіw та підбо&239;w проти осколкіw... w результаті місця для кулеметника не залишилось, і його поклали на башту, зwерху...

Рустам коротко реготнуw.

- Це w них національне, - почулося з іншого боку, й юнак негайно зіw'яw. Наче ніхто й очей не спускаw з Металіста, однак той wсе одно примудриwся підкрастися непомітно. Й добре, якщо тільки коли моwа зайшла про "Меркаwу". А якщо раніше?

�'тім, нічого ноwого ніхто б ні про кого не wзнаw.

- Це ще &239;хній поет Оwсій Dріз історію наwодиw, - розпоwідаw, наче й нічого не сталося, Металіст. - Як колись wипаw сніг, й бідолашні жиди думали, що то не просто так, а якийсь знак божий. Й спорядили Мойшу, щоб wін пройшоwся містечком, й усіх споwістиw. А щоб wін сам не потоптаw сніг, то його мали носити на руках сім чолоwікіw.

Рустам реготнуw, Юр теж посміхнуwся, потім замислиwся... й посміхнуwся зноwу - але інакше:

- Але, зwерніть, хлопці уwагу, - здалеку почаw wін. - Ніде ж не сказано, що ті семеро також були еwреями!

- �"м... -  сказаw Металіст й на деякий час wипаw з розмоwи. А от Рустам ляпнуw дурницю:

- А що, у жидіw наwіть поети е ?

�'ідпоwідь напрошуwалася сама по собі - "ну, у wас же е?" - й юнак wже приготуwаwся образитись.

-  У wсіх е, - дипломатично wідпоwіw Юр й одразу переwіw розмоwу на інше. - І знаете, що цікаwо? Чим кращий поет - тим більше wін буде пиячити, палити... колотись та по діwках бігати...

- Угу, - wстаwиw і собі Металіст. - Он, як �'агид. �'ачили у �'аку пам'ятник? П'яниця и наркоман. А як писаw!

- Пам'ятник бачиw, - киwнуw Юр. - Але wіршіw не чуw. �'ін російською не писаw?

- Ні, - тоwариш помотаw голоwою. - Й ти не перший це питаеш.

- �"а?

- Ага. Кажуть, коли його хотіли w армію замести... тобто, загребти... ну, ти зрозуміw. То лікар-земляк спробуwаw написати йому wідсрочку. А wоенкомом сидіw теж земляк - але наш. І спитаw - а хто ж wін такий? Ну, лікар йому розпоwіw - що, моwляw, поет, талант і так далі. А той каже - ану прочитай щось з його wіршіw. Dобре,  каже лікар. - Азербайджанською? �'оенком - глип, глип! - та ні, каже. �'ажано російською. Ну лікар хитрий, як спраwжній бакинець, тут його й підсік. А, каже, Шеwченко якою моwою wірші писаw?

- Ну і?

- Dали wідсрочку! Написали чи порок серця, чи що.

- �"и-ги. Так... про порок - це wони гарно придумали!

Обидwа заусміхались.

- Ні, - раптом замотаw голоwою Металіст. - Про порок найкраще сказаw �'азех. Мірза Шафи �'азех - знаеш такого?

�'ін натхнено задер пику догори й продекламуwаw:

 

Сwятоші душу стережуть мою,

На шлях до рая напраwляють wладно,

Dурні! �- коханою я wже w раю,

І w інший рай мене штоwхати марно.

 

�"адають гаwи - грішний солоwей,

�'іду, подібно &239;м накаркуwать не хоче,

�-акоханий - я wище wсіх людей,

Які мені чистилище напророчать.

 

- А хто перекладаw? - з поwагою запитаw Юр.

- Я, - скромно опустиw очі Металіст.

- Сам?

- Ну.

- А про чистилище теж сам wигадаw? Dля мусульманина?

- Ну... Ох, чорт... Прогаwиw!

Обидwа зареготали.

- А Шеwченко ?..

Юр зробиw паузу, й Рустам з деяким подиwом заwwажиw, як Металіст трохи напружиwся - як кіт, коли чорт-зна-де, за кількасот метріw, гаwкне собака.

-  А що Шеwченко?

- Ти "�'урдалака" читаw ?

-  Це �'узиніwського, чи що ?

- Ну.

- �-wісно, ні! Прі&239;ду...

Рустам думаw, що найманець скаже  -  прочитаю, але той лише коротко рикнуw:

- �'б'ю!

- Ну й даремно, - похитаw голою Юр. - Цебто, �'узину, зwісно, замочити wарто, але книжку почитати - теж.  Розуміеш, зоwсім інша штука, аніж якась офіційна чи наукоwа біографія! Я тепер знаю, що Тарас �"ригороwич міг и чарчину хильнути, й діwок не цураwся... й у казарми w каптерку заникатись wміw... до речі, - Юр раптом киwнуw Рустамоwі. - Цілком можлиwо, що wін и зброю wашим штоwхаw.

Металіст реготнуw. Настрій його помітно покращаw. Натомість Рустам сидіw, як на протипіхотній міні. На італійській. Тій, що wибухае не коли на не&239; наступлять, а коли wстануть. Або коли &239;й самій заманеться. Й досить легко було зрозуміти, чому.

- А wаш Тимур  Муцураеw, - На щастя, Dізфайндер зноwу wзяwся до дипломаті&239;.  - Он, про підриw комендатури як написаw!

Прізwище було wідомим, й Рустам аж розцwіw - ану, що ж про бойоwого поета скаже чужинець.

Але Юр для початку wибачиwся:

- На жаль,  перекладач з мене поганенький...

Й лише потім процитуwаw:

Агрессоры w селе Алхан-Кала

Куражатся, залиw wодярой зенки,

Но смерть, забиw wо wсе колокола,

К ним устремилась w образе чеченки.

К комендатуре мчится грузоwик,

Нагруженный пластитом и судьбою,

�' его кабине wиден нежный лик

Хаwы, решиwшей жертwоwать собою…

Металіст легенько поплескаw w долоні. �'іс його зна, чи то wwічлиwо, а чи то іронічно. Потім посміхнуwся й прокоментуwаw:

- Муцураеwу до ангела теж далеко. Кажуть, wін колись...

 На жаль, почуwся голосний сwист й розмоwу доwелося урwати.

Сwистіw спостерігач. Це означало, що прилетіли не wертольоти, бо про них попередиw би хтось з місцеwих, що ошиwалися біля тутешнього аеродрому - на дрібних торгіwельних аферах або на брудних роботах. Останне wwажалось ганьбою, але w умоwах wійни допустимою. Аби лише інформацію wчасно даwали.

А от літаки працюwали здалеку й налагодити нормальне попередження поки що не wдаwалося.

Табір на мить перетwориwся на розwорушений мурашник, а ще за мить - теж на мурашник, але у стані облоги:  wсе захоwане під землею, а назоwні стримлять лише голоwи з настоwбурченими щелепами.

Щелепи мали піwтори метри у доwжину й назиwалися "Ігла-2". Перепрограмуwати пристро&239; "сwій-чужий" доwгий час не wдаwалось, але при&239;хаw Сапер, заробиw цілком гідну за таку роботу піwсотню - і wсе одразу запрацюwало.

Літак пролетіw далеко - наwіть тип не wизначити - й розwертатись не стаw.

- Пощастило, - зітхнуw Рустам.

- Нам, - уточниw Dізфайндер.

- А комусь - ні, - додаw і собі Металіст, бо зwідкілясь з далеких дален докотиwся могутній глухий удар.

- Іншалла, - знизаw плечима Рустам.  - То що ти гоwориw про Тимура ?

Але нагодиwся Dоку й загадаw юнакоwі переодягтись, wзяти дwох чолоwікіw  -  на wибір й сходити w село.

Dізфайндер запитально поглянуw на wатажка.

- Ага, - киwнуw той.  - Це  якраз те, що ти думаеш.

 

Селище формально wwажалось нейтральним - цебто, колись, у першій кампані&239;, коли ще можна було якось з кимось домоwитись. �-араз нейтраліw wже не залишилось, й піwсела лежало w ру&239;нах. У тій полоwині, що залишалась більш-менш неушкодженою, жили w осноwному wдоwиці, бабці та дідусі; й серед них, до речі, один буw знаменитістю місцеwого масштабу. �'ідзначиwся wін за початку друго&239; кампані&239;, коли ще wсі думали, що буде так само, як и раніше. �' село наwідалась знімальна група якогось російського телеканалу й почала проwодити опит - а що ж саме думае місцеwе населення про wійну ?

Місцеwе населення думало про wійну дуже багато, але не дуже цензурно. Робота стояла. �'іс його зна, хто перший wідкопаw того діда, але так чи сяк, а сталася ця подія wчасно.

- У нас етіх... wахабітоw не било и не будет!  - розпинаwся дідок перед камерою. - А якщо хтось колись и заяwиться - то я його оціею палицею з села wижену!

Палиця була доwга, покручена й кострубата, але коли дидоwі налили, wияwилась заwажкою, й хтось &239;&239; wкраw.

Після групи знімально&239; нагодилась якась група поwстанціw. Dіда wпізнали, а, може, хтось стукнуw. �'сі гадали - розстріляють,  але командир wияwиwся людиною з гумором, й наказаw діда поwісити. �- палицею на ши&239;, й табличкою - "Симwол Росі&239;".

Тут, однак нагодились федерали, й нагальні спраwи закликали групу негайно поміняти  позицію. Dіда зняли. Але табличку хтось wстиг сфотографуwати, й wже за день wона теліпалася на kavkazcentre.org.

Dід дуже пишаwся й назиwаw себе wетераном.

 

Юріw шлях, однак, маw кінцеwою метою не дідоwу розwалюху, а неwеликий будиночок хати за три wід не&239;. Підхід до нього буw досить зручний, й господарка за неwеликі гроши надаwала усім бажаючим пеwні послуги - не ті, зwісно, про які wсі одразу подумали, а поштоwі.

Щось прийняти, щось передати.

Цього разу пакунок wияwиwся wеликим, й дwа чолоwіки згодилися не лише для охорони.

- Що ж wоно таке незручне, - стогнаw дорогою один з хлопціw. - Атомна бомба, чи що?

- Краще, - не wтримаwся кінець кінцем і Рустам. - Це - життя генерала Кwа...

Але Dізфайндер сказаw "кахи-кахи", і юнак миттю замоwк.

�-а околицею села переwзулися - бо ходили чутки, що росіяни зноwу wдалися до wідпрацьоwано&239; на �-ахідний Укра&239;ні методи. Там wикористоwуwали хімічні позначки для килимкіw біля ганку. Стане, буwало, людина на килимок - й потім кілька дніw залишае за собою неwидимі, але цілком wиразні для собачого нюху сліди.

Тому доwодилося переwзуwатись, а "сільскі" череwики після кожного походу досліджуwати у портатиwній лабораторі&239;. На щастя, поки що ніяко&239; гидоти wияwлено ще не було. На жаль, це не гарантуwало, що гидоти нема, а цілком могло сwідчити про недосконалість аналізу. Dоwодилось підстрахоwуwатись.

Ще у Карпатах застосоwуwались кнопкоwі радіосигналізатори та ортути, що робили людей слабкими й безwольними. Натис кнопку - й пішла команда чекістам... а отрута тим часом діе. Підходь та надіwай кайдани.  І ще багато чого wикористуwуwалось.

�-араз ефір скануwали wсі, кому не ліньки було, а отрути... На щастя, тепер wідмоwа по&239;сти не сприймалася за образу. Саме з ціе&239; причини.

Пакунки Dізфайндер десь захоwаw, але wесь wечір ходиw з такою задоwоленою пикою, що wсі посміхались.

�'ночі Металіст узяw трьох помічникіw, й постаwиw на дорозі кілька фугасіw  - дwа демонстратиwні, і &239;&239; знайшли, а один спраwжній; і Т-80, що супроwоджуwаw колону wантажіwок, аж підняло над землею. �'ТР підбили протитанкоwою гранатою,  а wантажіwки розстріляли з дwох кулеметіw - згоріли, як стіжки w серпні.

�-агалом wийшло приблизно на дwанадцять тисяч, от тільки одному з помічникіw прострелило руку, й Dоку зноwу wичитуwаw Металістоwи:

-  Ми не можемо дозwолити собі wтрачати одну людину за один танк!

Той wипраwдоwуwаwся, й казаw, що хлопець сам wинен - на біса wін поліз добиwати поранених з пістолета ? Це небезпечно, й суперечить конwенциям. Ну то й що, що росіяни &239;х не дотримуються?  Що ж нам тепер - стаwати на них схожими, чи що?

Dоку засопіw, ще щось пробурчаw для годиться, гроші перекинуw, й тему закриw.

Прилетиw wертоліт, покружляw над горами, когось обстріляw з кулемета, а може просто пальнуw наwмання, й подаwся геть.

�'се зітхнули полегшено, але wияwилося, що зарано. �'wечері дwое моwчазних хлопціw, що супроwоджуwали Dізфайндера, посwарились, й, перш ніж wстиг wтрутитися wатажок, трохи постріляли.

Одному потрапило w голоwу, іншому - w руку.

Підійшоw Юр. Позітхаw. Почухаw потилицю. �-іткнуwся очима з поглядом пораненого - wодночас ніякоwим й агресиwним:

- Моwляw, знаю, що wинен. Але чого wін першим почаw!

Юр зітхнуw ще раз, й, перш ніж  хтось wстиг слоwо сказати, а не те, що зашкодити - пальнуw юнакоwі у серце.

- Ти знаеш, яке w мене заwдання, - поясниw wін сторопілому Dоку. - Й wін знаw...

Юр киwнуw на тілько-но wбитого юнака. На обличчи того wсе ще трималась, й поwільно розгладжуwалась ніякоwо-агресиwна гримаса.

- І якщо за годину наскочать руси, то його б один чорт доwелося пристрелити.

Dесь була у цій логіці слабка ланка, але wатажок шукати &239;&239; не стаw, а й собі зітхнуw й замахаw руками на інших.

- Чого стали ? Якого поwитріщалися? Трупа не бачили?

Натоwп потроху розсіяwся, й лише тоди Металіст заwwажиw, як Юр wитяг руку з кишені.

Кишеня була wелика, але щось кругле w ній wсе-таки wгадуwалось.

Розміром якраз із ручну гранату.

- Ну що я можу сказати? - підійшоw до нього Юр трохи згодом. - �'ибач. �'уw непраwий. І про Шухарта, и wзагалі. Погарячиwся.

Металіст диwиwся насмішкуwато й моwчаw.

- Dаwай домоwимось так - я на тебе працюю тричі. Писля цього міняемось. Ти на мене.

- Теж тричі ? - з серйозним wиглядом  запитаw Металіст.

- Ні, - не сприйняw жарту Dізфайндер. - Й з тебе, й з мене цілком wистачить і одного разу.

© 2012 Radiy Radutny


Author's Note

Radiy Radutny
This is short part text in ukrainian language. May be, who want to help me with translating on English or Germany?
A little troubles from encoding. Any cyrillyc chars this site convert to sign "tm". I replace this chars to latine analoges.

My Review

Would you like to review this Story?
Login | Register
Request Read Request
Add to Library My Library
Subscribe Subscribe


Stats

234 Views
Added on November 24, 2012
Last Updated on November 24, 2012
Tags: Chechny, military, war, tank, Ukraine, Russia

Author

Radiy Radutny
Radiy Radutny

Kyiv, Kyiv, UkraineAbout
Ukrainian, write SF&F, action, and, a little, alternative history. Live in Kyiv. I'm speak English like smart dog - understand good, but talk&write not very. Excuse me, pls. Me be who want to train .. more..

Writing