MAXIMUM RIDE FAN GROUP : Forum : how do you like total