Tags : scoks

Phantom Socks: Part 1

Phantom Socks: Part 1

A Poem by Mortricia


..Phantom socks and phantom clocks, oh no!