Aiya Ryan : Writing

Yesterday

Yesterday

A Poem by Aiya Ryan


[color=darkblue][size=24][i]Yesterday[/i][/size][/color] [color=blue][i][size=18]It felt like it was just la..