Ezekiel Silver : Writing

Infinity in Ink

Infinity in Ink

A Poem by Ezekiel Silver


Year poem was written: 2014
Magic in The Air

Magic in The Air

A Poem by Ezekiel Silver


Year poem was written: 2013
Hollow Ash

Hollow Ash

A Poem by Ezekiel Silver


Year poem was written: 2013
The Story Teller

The Story Teller

A Poem by Ezekiel Silver


Year poem was written: 2013
A Gaurdian of Ruins

A Gaurdian of Ruins

A Poem by Ezekiel Silver


Year poem was written: 2013
A Barren Crevass

A Barren Crevass

A Poem by Ezekiel Silver


Year poem was written: 2013
The Weary Spirit

The Weary Spirit

A Poem by Ezekiel Silver


Year poem was written: 2013
Tear-Stained Grave

Tear-Stained Grave

A Poem by Ezekiel Silver


Year poem was written: 2013
The Dark Prince

The Dark Prince

A Poem by Ezekiel Silver


Year poem was written: 2013
Autumn's Dawn

Autumn's Dawn

A Poem by Ezekiel Silver


Year poem was written: 2013