Translate Wir Wunderkinder

Translate Wir Wunderkinder

A Story by dw817

1
00:00:03,663 --> 00:00:05,916
My zázraèné dìti

2
00:00:06,116 --> 00:00:10,695
Scénáø:
Podle románu:

3
00:00:25,300 --> 00:00:26,953
Hrají:

4
00:00:41,129 --> 00:00:45,540
Prosím, sundejte si ten klobouk!
Dìkuji.

5
00:00:45,981 --> 00:00:49,158
Èokoláda, sladkosti.

6
00:00:49,855 --> 00:00:51,779
Klobouky musí zùstat venku.

7
00:00:51,780 --> 00:00:54,136
Chceš jeden?

8
00:00:55,660 --> 00:01:02,784
Pøíbìh je smyšlený. Pøípadná podobnost
se skuteènými osobami je zámìrná.

9
00:01:12,489 --> 00:01:17,542
Na úvod vás dnes zavedeme do jednoho
malého nìmeckého mìsteèka,

10
00:01:18,000 --> 00:01:19,985
do Neustadtu na øece Netze.

11
00:01:19,986 --> 00:01:22,994
Tohle je mimochodem
staré mìsto Neustadtu.

12
00:01:24,507 --> 00:01:29,504
A to je Netze, vedlejší pøítok...
Ale to je koneènì jedno.

13
00:01:30,291 --> 00:01:31,240
Kostelní vìž,

14
00:01:31,275 --> 00:01:32,787
radnièní vìž,

15
00:01:33,258 --> 00:01:34,563
vodárenská vìž.

16
00:01:34,979 --> 00:01:38,868
Malebné domky svìdèí
o architektonickém vkusu.

17
00:01:38,869 --> 00:01:42,490
Všude se lidskému oku
nabízejí nové krásy.

18
00:01:44,059 --> 00:01:48,566
A pod tìmito støechami vládne
pohodlí a nìmecká národní hrdost.

19
00:01:48,567 --> 00:01:51,265
Tady je klid,
Tady je mír.

20
00:01:51,951 --> 00:01:56,061
Ty, Hugo, mùžeš hrát nìco jinýho?
Já to øíkám tak procítìnì...

21
00:01:56,062 --> 00:01:58,141
a ty mi k tomu hraješ stupidní marš.

22
00:01:58,142 --> 00:02:01,731
Myslel jsem na oslavu 100 let.
- Ještì ne. Tak daleko ještì nejsme.

23
00:02:03,481 --> 00:02:05,233
Teï!
Teï zahraj ten marš.

24
00:02:05,649 --> 00:02:08,810
Dnes je hrdý den.

25
00:02:08,811 --> 00:02:11,883
Pøed 100 lety byla svedena
bitva národù u Lipska,

26
00:02:11,884 --> 00:02:14,618
proto dnes pochodujeme
za zvuku bubnù.

27
00:02:16,983 --> 00:02:21,491
To je na míru to krásné, že mùžeme
kdykoliv oživit vzpomínky na staré války.

28
00:02:23,369 --> 00:02:27,994
V tomto balónu má za pár minut
odletìt kapitán Rockezoll do Lipska.

29
00:02:27,995 --> 00:02:29,036
Pokud bude moci.

30
00:02:29,787 --> 00:02:31,466
To je ten pán s bílou èepicí.

31
00:02:33,293 --> 00:02:37,992
U pøíležitosti odhalení pomníku k památné
bitvì má stateèný vzduchoplavec odhodit...

32
00:02:37,993 --> 00:02:39,951
vavøínový vìnec na Jeho Velièenstvo.

33
00:02:42,013 --> 00:02:44,486
Kapitán se zdá být nespokojen s poèasím.

34
00:02:45,117 --> 00:02:47,289
Nepøíznivé vìtry vyvolávají obavy.

35
00:02:47,830 --> 00:02:50,680
Pokud to tak bude pokraèovat,
bude muset na císaøe zapomenout.

36
00:02:52,243 --> 00:02:56,254
Oh! Ti zatracení cikáni
by mohli ohrozit start.

37
00:02:57,669 --> 00:02:58,072
Hej vy!

38
00:03:00,532 --> 00:03:02,728
"To už pøestává všechno!"
Øíká.

39
00:03:02,729 --> 00:03:04,612
"Ta banda je tam poøád!"
Øíká.

40
00:03:06,068 --> 00:03:07,700
A již policie vykraèuje.

41
00:03:10,149 --> 00:03:13,069
A zde, slušná mládež!

42
00:03:14,376 --> 00:03:18,516
No, no, no. Jakmile se oko
zákona odvrátí, zaènou zlobit.

43
00:03:19,543 --> 00:03:21,899
To je domov paní Meisegeierové.

44
00:03:22,503 --> 00:03:27,957
Paní Meisegeierová není jen velká cirkusová
umìlkynì, je i svobodná matka 5 dìtí.

45
00:03:27,958 --> 00:03:30,354
Naštìstí se otcové ztratili,

46
00:03:30,355 --> 00:03:32,039
jinak by to byla jedenáctièlenná rodina.

47
00:03:33,180 --> 00:03:35,408
Ale jak to mluví s autoritami?

48
00:03:35,409 --> 00:03:37,037
A dokonce na nì vystrkuje jazyk?

49
00:03:38,318 --> 00:03:40,503
Ten jazyk si hned dáme do poznámek.

50
00:03:41,889 --> 00:03:45,279
Pan Rockezoll chytil jednoho z ulièníkù.
Hans Boeckel se jmenuje.

51
00:03:45,975 --> 00:03:48,111
Takhle se chová syn
inspektora plynáren?

52
00:03:48,912 --> 00:03:50,658
Nìmecké dítì uznává vrchnost!

53
00:03:50,659 --> 00:03:52,663
Za trest to napíšeš 50 krát!

54
00:03:53,677 --> 00:03:56,743
A jiné kvítko se dokonce
schovalo v koši balónu.

55
00:03:57,655 --> 00:03:59,944
Ale teï to zaèíná být slavnostní.

56
00:04:01,746 --> 00:04:06,301
Starosta øeèní o vlasteneckém
duchu a tak dále, a tak dále.

57
00:04:06,302 --> 00:04:09,841
Nìmecké pracovitosti, nìmecké
stateènosti a tak dále, a tak dále.

58
00:04:10,173 --> 00:04:14,354
Jmenoval také pana, který poskytl
finanèní podporu na tuto akci:

59
00:04:14,566 --> 00:04:17,477
Bankovní dùm Stein & Co a syn.

60
00:04:18,202 --> 00:04:20,763
A nyní se pan Rockezoll vznese.

61
00:04:20,979 --> 00:04:23,467
Pozor!
Odpoutat! Vzhùru!

62
00:04:25,543 --> 00:04:27,998
Odvážným nìmeckým letcùm
a jejich odvážným výstupùm:

63
00:04:27,999 --> 00:04:32,124
Hip, hip, hurá!
Hip, hip, hurá! Hip, hip, hurá!

64
00:04:32,859 --> 00:04:39,087
A Jeho Velièenstvu, nìmeckému císaøi:
Hip, hip, hurá! Hip, hip, hurá! Hip, hip, hurá!

65
00:04:52,710 --> 00:04:55,799
Ano, srdce a písek pro vlast.

66
00:04:56,406 --> 00:04:58,797
Jen polykejte, muži,
je to nìmecká pùda!

67
00:04:59,420 --> 00:05:01,756
Brzy dostanete spolykat
ještì docela jinaèí vìci!

68
00:05:02,740 --> 00:05:06,927
Stateèný vzduchoplavec se rozhlíží,
chlapce však v koši nevidí.

69
00:05:07,900 --> 00:05:09,995
Ty zatracený darebáku!
Kde ty se tady bereš?

70
00:05:10,470 --> 00:05:14,278
To bude mít ještì následky.
Uvidíš, až sestoupíme!

71
00:05:15,370 --> 00:05:18,581
Náhle zachvátí balón bouølivé vìtry.

72
00:05:19,139 --> 00:05:22,355
Má snad být tento potomek
nìmeckého tvùrèího talentu obìtován?

73
00:05:22,917 --> 00:05:25,450
Pan Rockezoll se rozhodne vypustit plyn.

74
00:05:28,359 --> 00:05:31,328
O hodinu pozdìji balón pøistává.

75
00:05:31,767 --> 00:05:32,861
Takhle vypadá.

76
00:05:33,426 --> 00:05:36,572
Zøejmì se nejedná o bitevní pole u Lipska.

77
00:05:36,789 --> 00:05:40,677
No, chlapèe, zítra to ve škole
urèitì bude prùšvih.

78
00:05:41,286 --> 00:05:45,609
Pøed celou tøídou ho profesor
Schindler postavil na katedru.

79
00:05:46,049 --> 00:05:51,002
A on vypravuje, stále ještì
pod vlivem veliké závratì,

80
00:05:51,003 --> 00:05:53,798
jak pøistáli v Lipsku hned vedle císaøe.

81
00:06:08,591 --> 00:06:09,788
Dobrý den, císaøi!

82
00:06:10,463 --> 00:06:13,731
Dobrý den, milý Bruno.
Prosím posaï se.

83
00:06:16,024 --> 00:06:18,584
A co to hledá
Jeho Velièenstvo v kapse?

84
00:06:18,823 --> 00:06:23,928
Sáèek bonbónù, které
velcí páni stále nosí u sebe.

85
00:06:27,067 --> 00:06:31,027
A pak už Jeho Velièenstvo nemìlo èas,
protože se muselo vìnovat øešení problémù...

86
00:06:31,455 --> 00:06:34,627
v místech,
kam i císaø pán chodí pìšky.

87
00:06:37,904 --> 00:06:40,296
Takový je život, dámy a pánové.

88
00:06:40,786 --> 00:06:46,526
Zatímco Hans Boeckel byl potrestán za svou
hloupost, dostává Bruno Tiches dárek.

89
00:06:47,547 --> 00:06:50,503
Tváøí v tváø takové poctì
je tøeba zaujmout správný postoj.

90
00:06:50,881 --> 00:06:55,023
Na tom stojí a padá celá øíše.

91
00:06:55,902 --> 00:06:57,671
Konec prvního dìjství.

92
00:07:00,098 --> 00:07:02,299
Co dìláš takovej rámus?
- To je krach!

93
00:07:02,710 --> 00:07:04,851
Kvùli tomu ale nemusíš znièit klavír.

94
00:07:05,344 --> 00:07:08,236
Tišeji, tišeji!
Tak je to dobøe.

95
00:07:10,251 --> 00:07:18,352
<i>Sbohem, krásný èase radosti
Svìtová válka jest prohrána.</i>

96
00:07:19,064 --> 00:07:26,679
<i>Strach ještì sedí v týlu
a císaø sedí v Doornu.</i>

97
00:07:27,322 --> 00:07:35,089
<i>Nejdøíve se vychloubalo
v boji stále vyhrávalo</i>

98
00:07:35,485 --> 00:07:43,996
<i>Mezitím však Øíše padla.
Co budeme dìlat?</i>

99
00:07:44,799 --> 00:07:47,409
<i>Vivat!
A žije èas pováleèný,</i>

100
00:07:47,410 --> 00:07:49,606
<i>který je stejnì krásný,
jako ten pøedváleèný.</i>

101
00:07:49,607 --> 00:07:53,089
<i>Možná na té demokracii nìco bude.</i>

102
00:07:53,090 --> 00:07:54,953
<i>Nechceš se trochu kokainu?</i>

103
00:07:55,332 --> 00:08:00,322
<i>Koneènì se zas vše podobá normálu,
pøejdìte do dalšího taneèního sálu.</i>

104
00:08:00,323 --> 00:08:03,658
<i>Rùžová baletka  ukazuje své køivky.</i>

105
00:08:03,659 --> 00:08:05,741
<i>Její kostým je bonbónem v ústech.</i>

106
00:08:05,742 --> 00:08:08,328
<i>S válkou je konec,
zazvonil zvonec.</i>

107
00:08:08,329 --> 00:08:11,011
<i>Strýèek Sam nám posílá nejlepší stejky.</i>

108
00:08:11,012 --> 00:08:16,431
<i>Kdo platí, má za tøi,
a kdo neplatí, nemá nic.</i>

109
00:08:17,015 --> 00:08:19,678
<i>Užívejte si dobu pováleènou,</i>

110
00:08:19,679 --> 00:08:22,037
<i>brzy bude zas pøedváleènou.</i>

111
00:08:22,038 --> 00:08:24,974
<i>A protože míru u nás moc nevìøíme,</i>

112
00:08:24,975 --> 00:08:27,117
<i>pojïme se teï bavit.</i>

113
00:08:27,939 --> 00:08:29,481
<i>Pojïme si zabubnovat.</i>

114
00:08:34,145 --> 00:08:37,173
Co øíct na tuto kosmopolitní spoleènost?

115
00:08:37,174 --> 00:08:38,875
A to zde v Neustadtu na Netze.

116
00:08:39,373 --> 00:08:40,354
To mìl nìkdo hlavièku!

117
00:08:40,632 --> 00:08:42,373
A kdo mìl hlavièku?

118
00:08:43,508 --> 00:08:45,768
Paní Meisegeierová z maringotky!

119
00:08:46,306 --> 00:08:50,591
Díky tomu, že prodala
svého koníka øízek po øízku,

120
00:08:50,592 --> 00:08:54,508
mohla si vybudovat novou,
solidní existenci.

121
00:08:55,634 --> 00:08:58,910
Ven! Tady se nežebrá!
Má smysl pro takt, že!

122
00:08:58,911 --> 00:09:00,764
Lidé se pøišli pobavit!

123
00:09:02,198 --> 00:09:03,651
Dobrý veèer, pan øediteli!

124
00:09:04,924 --> 00:09:08,268
To je Doddy Meisegeierová,
nejmladší dcera .

125
00:09:08,860 --> 00:09:11,370
Co èlovìk nemá v hlavì
musí mít v nohách.

126
00:09:22,151 --> 00:09:25,272
To je Charlie Meisegeier.
Teï se mu øíká Shally.

127
00:09:29,876 --> 00:09:33,923
Nestùj tady, chlapèe, když dámy sedí!
Trochu sebou pohni!

128
00:09:51,997 --> 00:09:58,125
A tady je nejstarší dcera, Evelyn.
Plní sklenice a vždycky vidí èárku.

129
00:10:01,432 --> 00:10:04,671
Tohoto chlapce strèila
paní Meisegeierová do uniformy.

130
00:10:04,672 --> 00:10:08,672
Prodává nejen cigarety,
ale zabývá se i prodejem umìní.

131
00:10:10,768 --> 00:10:12,969
Mimochodem, tohoto syna
má paní Meisegeierová dvojitì:

132
00:10:12,999 --> 00:10:14,531
Dvojèe není nikdy jenom jedno.

133
00:10:14,571 --> 00:10:17,053
Takhle jsou všichni
Meisegeierové v podniku.

134
00:10:17,567 --> 00:10:19,831
Není nad nìmecký smysl pro rodinu.

135
00:10:20,317 --> 00:10:23,669
Ach, Bruno Tiches, náš malý
vzduchoplavec z prvního dìjství.

136
00:10:24,323 --> 00:10:28,689
Vyrostl nám, chlapec. Už je dokonce
uèedníkem v bance Stein & Co.

137
00:10:28,690 --> 00:10:30,449
Paní Meisegeierová!

138
00:10:33,363 --> 00:10:35,393
Bruno!

139
00:10:36,390 --> 00:10:39,350
Pøivedl jsem nového hosta,
jmenuje se Stein. Kamarád ze školy.

140
00:10:39,351 --> 00:10:43,096
Je synem mého šéfa.
Pozdìji pøevezme banku.

141
00:10:43,945 --> 00:10:44,960
Velice mì tìší!

142
00:10:45,369 --> 00:10:49,915
Ach, jdi prosím tì k baru a objednej dva
Manhattany, mám ještì nìco obchodního.

143
00:10:51,636 --> 00:10:55,113
Musím se o chlapce postarat, když
teï pøed sebou mám kariéru v bance.

144
00:10:55,316 --> 00:10:56,804
Podaøilo se vám nìco?
- No jistì.

145
00:10:58,070 --> 00:11:02,509
Zamìnil jsem pro vás ocelárny Duisburg
za IG Farben. Osm procent zisku.

146
00:11:03,943 --> 00:11:07,675
A zítra budu mít auto mýdla.
Kdybyste mìla zájem...

147
00:11:07,676 --> 00:11:10,020
Mýdlo? K èemu tolik mýdla?

148
00:11:10,021 --> 00:11:11,596
No na mytí ne, pøece na prodej.

149
00:11:12,148 --> 00:11:13,885
�", to je božské!

150
00:11:14,911 --> 00:11:16,296
Možná by to bylo nìco pro Shallyho.

151
00:11:20,119 --> 00:11:21,729
Dvakrát nìco sladkého!

152
00:11:22,375 --> 00:11:22,998
Prosím!

153
00:11:30,516 --> 00:11:32,367
Vy se pøece znáte,
Shally Meisegeier.

154
00:11:32,888 --> 00:11:33,965
Ach tak. Dobrý veèer.

155
00:11:34,511 --> 00:11:35,849
Poøád tak ctižádostivý?

156
00:11:36,834 --> 00:11:38,529
Copak je to ostuda,
když se èlovìk dobøe uèil?

157
00:11:38,974 --> 00:11:41,035
Aby ses nepøechválil,
ty židovská hlavièko.

158
00:11:42,350 --> 00:11:44,494
Moje náboženství je snad
vedlejší, nebo ne?

159
00:11:45,076 --> 00:11:46,963
Dùležité je,
že èlovìk nemá v hlavì vakuum.

160
00:11:47,562 --> 00:11:49,979
Tøeba mám ve svý hlavì
víc vakua, než ty.

161
00:11:53,148 --> 00:11:55,080
Ale v tìlocviku to byla katastrofa.

162
00:11:55,680 --> 00:11:57,452
To se vždycky nechal "osvoboïovat"!

163
00:11:59,087 --> 00:12:00,587
Chtìl jsi øíct "nechal osvobodit".

164
00:12:01,973 --> 00:12:03,877
Mì nebudeš pouèovat nìmecky.

165
00:12:04,568 --> 00:12:05,337
Uèit!

166
00:12:06,867 --> 00:12:08,986
Ještì slovo, a...
- Shally!

167
00:12:09,535 --> 00:12:10,245
Vždy je to pravda!

168
00:12:11,004 --> 00:12:12,820
Jenom si sedí na hromadì penìz!

169
00:12:13,499 --> 00:12:14,061
Dobrou noc!

170
00:12:14,952 --> 00:12:15,547
Siegfriede!

171
00:12:16,246 --> 00:12:17,379
Neblázni!

172
00:12:17,963 --> 00:12:18,474
Siegfriede!

173
00:12:19,045 --> 00:12:19,815
Taková nula!

174
00:12:21,506 --> 00:12:25,116
Ale ne všude
se mládež vìnuje zábavì.

175
00:12:25,609 --> 00:12:28,142
Také bohynì moudrosti nepøichází zkrátka.

176
00:12:28,143 --> 00:12:31,134
Jako napøíklad zde,
na univerzitì v Mnichovì.

177
00:12:31,933 --> 00:12:34,780
Tady máme Hanse Boeckela,
syna inspektora plynáren,

178
00:12:35,244 --> 00:12:38,429
který se chce stát velikým vìdcem.

179
00:12:38,932 --> 00:12:41,104
Úèastní se všech pøednášek
s velkým zápalem.

180
00:12:41,105 --> 00:12:42,326
Mùžete to pøeèíst?

181
00:12:42,936 --> 00:12:44,711
Ne, ale když mì zvednete?

182
00:12:45,313 --> 00:12:46,198
Rád.

183
00:12:49,220 --> 00:12:51,277
Hledá se prodavaè novin

184
00:12:52,009 --> 00:12:54,005
Mírné zlepšení hospodáøství!

185
00:12:54,497 --> 00:12:55,635
Nìmecko pøed krachem!

186
00:12:55,839 --> 00:12:58,033
Mírné zlepšení hospodáøství!

187
00:12:58,500 --> 00:13:05,223
SA - pøedvoj Nìmecké
národnì-socialistické strany práce!

188
00:13:05,707 --> 00:13:11,767
Kupte si noviny Nìmecké
národnì-socialistické strany práce!

189
00:13:12,314 --> 00:13:14,771
Prosím vás,
budete se modlit celý rùženec?

190
00:13:15,293 --> 00:13:20,697
Za prvý, nic ti do toho není.
A za druhý, máš pravdu, pøíštì to zkrátím.

191
00:13:21,298 --> 00:13:24,210
SA..!

192
00:13:24,916 --> 00:13:26,915
Mírné zlepšení hospodáøství!

193
00:13:27,384 --> 00:13:28,715
Vero, musím vám nìco øíct.

194
00:13:30,511 --> 00:13:32,239
Nìmecko pøed krachem!

195
00:13:33,700 --> 00:13:35,457
Vím, co mi chcete øíct.
- Co?

196
00:13:35,964 --> 00:13:38,399
Mám si u vás vypít èaj,
protože jsem nastydlá.

197
00:13:38,976 --> 00:13:39,807
U mì doma?

198
00:13:40,476 --> 00:13:42,394
Nìmecko pøed krachem!

199
00:13:43,948 --> 00:13:45,709
Øeknìte si bytné o prachovku.

200
00:13:46,189 --> 00:13:48,328
Paní Heflingenová
bojuje za rovnoprávnost žen.

201
00:13:48,692 --> 00:13:50,697
Dokud muži nebudou utírat prach,
tak ona také ne.

202
00:13:52,321 --> 00:13:53,762
"Erotika v novém Rusku"

203
00:13:54,294 --> 00:13:55,233
Hm, to mi sem položila.

204
00:13:55,749 --> 00:13:58,542
Je pro komunismus?
- Ne, spíš pro tu erotiku.

205
00:13:59,003 --> 00:14:01,891
Dávat vám takové knihy...
- Má to vyjádøit ještì zøetelnìji?

206
00:14:02,762 --> 00:14:05,481
Vy dostanete talíø,
já talíøek...

207
00:14:05,981 --> 00:14:07,218
a erotika pùjde stranou.

208
00:14:08,520 --> 00:14:08,989
Dále!

209
00:14:09,523 --> 00:14:12,572
Pane Boeckele...
Oh, vy máte dámskou návštìvu.

210
00:14:12,672 --> 00:14:13,134
Ano.

211
00:14:13,793 --> 00:14:15,787
Mohu pøedstavit,
Sleèna von Lieven

212
00:14:16,492 --> 00:14:18,610
Ach tak, šlechtièna.
Vy chudáèku!

213
00:14:18,812 --> 00:14:19,801
Jak to?

214
00:14:19,863 --> 00:14:23,281
No, šlechta, to je dnes
trochu pøekonané.

215
00:14:23,600 --> 00:14:25,882
Budu se s tím muset vyrovnat.

216
00:14:26,386 --> 00:14:28,420
Pane Boeckele.
- Ano, paní Heflingenová.

217
00:14:28,421 --> 00:14:34,245
Co jsem chtìla øíct. Víte pøece,
jsem velice svobodomyslná.

218
00:14:34,881 --> 00:14:38,932
A nejsem prudérní,
ale po 22. hodinì...

219
00:14:39,142 --> 00:14:40,067
To jste prudérní.

220
00:14:40,642 --> 00:14:42,511
Po 22. hodinì prosím
žádné dámské návštìvy.

221
00:14:43,180 --> 00:14:44,306
Tak.
- Ano

222
00:14:45,954 --> 00:14:49,152
V každém pøípadì ne dámy,
které nejsou z domu.

223
00:14:49,603 --> 00:14:51,322
Nechci se dostat do nìjakých øeèí.

224
00:14:51,505 --> 00:14:53,327
My o tom nebudeme mluvit.

225
00:14:53,754 --> 00:14:55,808
Mimochodem,
ptal se na vás nìjaký pán.

226
00:14:56,011 --> 00:14:59,047
Øekl své jméno?
- Ne, ale je to váš pøítel ze školy.

227
00:14:59,536 --> 00:15:03,172
Takový statný èlovìk,
s loveckým kloboukem.

228
00:15:03,762 --> 00:15:06,168
V mé tøídì nebyl nikdo
s loveckým kloboukem.

229
00:15:10,710 --> 00:15:12,360
Ale co když se ten pán vrátí?

230
00:15:12,575 --> 00:15:16,142
Tak mu øeknìte, že mám dámskou
návštìvu a nerad bych se dostal do øeèí.

231
00:15:16,342 --> 00:15:17,667
Prosím.

232
00:15:19,767 --> 00:15:20,997
Teï urèitì praskly.

233
00:15:21,183 --> 00:15:22,543
Kdo, já?
- Ne, párky.

234
00:15:23,259 --> 00:15:25,484
Zlomím si z tìch vašich housek prst.

235
00:15:26,467 --> 00:15:28,268
Divné, vèera byly ještì èerstvé.

236
00:15:28,741 --> 00:15:29,216
Ano!

237
00:15:30,569 --> 00:15:33,336
Váš pøítel!
- Ale paní Heflingenová, øekl jsem pøece...

238
00:15:33,772 --> 00:15:34,330
Prosím, pane.

239
00:15:35,848 --> 00:15:36,657
To jsi ty!

240
00:15:36,882 --> 00:15:37,813
Zdravím, chlapèe!

241
00:15:40,853 --> 00:15:42,282
Dovolte, Bruno Tiches.

242
00:15:43,584 --> 00:15:44,373
Sleèna von Lieven.

243
00:15:45,061 --> 00:15:46,595
Oh, je mi ctí.

244
00:15:47,939 --> 00:15:51,871
Slyšel jsem, že studuješ v Mnichovì.
Øekl jsem si, stavíš se u nìj.

245
00:15:52,815 --> 00:15:54,615
Mùžu si sednout?
Cítím se nìjak slabì.

246
00:15:55,722 --> 00:15:57,979
Ach tak, vy jste pøi veèeøi.
To se nenechte rušit.

247
00:15:59,480 --> 00:16:00,676
Mì staèí houska.

248
00:16:01,577 --> 00:16:03,117
Myslel jsem,
že pracuješ v bance Stein.

249
00:16:03,892 --> 00:16:07,833
Èlovìèe, Boeckele! Já jako
zamìstnanec židovskýho kapitálu?

250
00:16:08,642 --> 00:16:11,358
Ne, nepøipadá v úvahu!
S tím jsem skonèil.

251
00:16:11,419 --> 00:16:12,188
Dìkuju moc!

252
00:16:15,667 --> 00:16:17,672
Dva dny jsem poøádnì nejedl.

253
00:16:19,248 --> 00:16:20,567
A co dìláš v Mnichovì?

254
00:16:21,744 --> 00:16:24,199
Tady se nìco dìje,
vìci se dávají do pohybu.

255
00:16:25,306 --> 00:16:28,521
Ludendorff, Hitler...
Hoøèice by nebyla?

256
00:16:31,807 --> 00:16:34,299
Øekni,
Nejsi ty socan?

257
00:16:36,168 --> 00:16:37,007
Nejsem nic.

258
00:16:38,768 --> 00:16:40,209
Ale to je chyba, velká chyba.

259
00:16:41,288 --> 00:16:43,535
Dneska se musíš pøidat k národu.

260
00:16:44,765 --> 00:16:46,148
Nebo pùjde Nìmecko do háje.

261
00:16:52,208 --> 00:16:55,781
Tak, už nebudu rušit.
Bylo mi potìšením, baroneso.

262
00:16:57,331 --> 00:16:57,873
Nashledanou.

263
00:16:58,639 --> 00:16:59,297
Hned jsem zpátky.

264
00:17:03,786 --> 00:17:06,529
Rajcovní panenka. Blahopøeju.
- Nashledanou, Bruno.

265
00:17:07,439 --> 00:17:11,431
No, ještì se tì zeptám.
Mohl bys mi nìco pùjèit?

266
00:17:11,641 --> 00:17:13,670
Je mi líto, sám sotva vyjdu.

267
00:17:14,168 --> 00:17:16,818
Nemusí to být moc.
Øeknìme... 30 milionù?

268
00:17:19,151 --> 00:17:21,534
20 bych možná mohl...
- To je dobrý. Dej to sem.

269
00:17:21,984 --> 00:17:22,805
Stav se nìkdy.

270
00:17:23,154 --> 00:17:25,284
A kde bydlíš?
- Ach tak...

271
00:17:27,713 --> 00:17:29,482
Tady je moje adresa.

272
00:17:29,704 --> 00:17:31,896
Když nìco budeš potøebovat,
vždycky tu pro tebe jsem.

273
00:17:32,364 --> 00:17:35,724
A... dobøe se bav.
- Nashledanou.

274
00:17:46,776 --> 00:17:51,645
Pøijde jich z vaší tøídy ještì víc?
- Už jenom jeden. Tady je.

275
00:17:52,452 --> 00:17:57,392
Díky Bohu. Z tìch spolužákù,
co znám, jste vy zatím ten nejmilejší.

276
00:18:06,440 --> 00:18:09,984
Zøídka je polibek zachycen
s vìtší citlivostí, než zde.

277
00:18:10,647 --> 00:18:12,811
Výraz oddanosti Psyché...

278
00:18:13,253 --> 00:18:15,671
ukazuje celou škálu
technického umu starého mistra.

279
00:18:19,474 --> 00:18:25,174
Po shlédnutí expozice romantismu
nyní shlédneme díla...

280
00:18:25,209 --> 00:18:27,136
mnichovských mistrù 19. století.

281
00:18:27,276 --> 00:18:28,611
Není vám dobøe?
- Nic mi není.

282
00:18:29,562 --> 00:18:31,671
- Pojïte, sednìte si.
- Ne, ne, už je to lepší.

283
00:18:31,881 --> 00:18:32,936
Musíte mì teï poslechnout.

284
00:18:34,359 --> 00:18:35,302
Moment, panstvo!

285
00:18:45,418 --> 00:18:47,808
Zde vidíme španìlského
vyslance u anglické královny.

286
00:18:48,156 --> 00:18:52,159
Všimìte si prosím rozmaøilosti
tehdejší vyšší spoleènosti.

287
00:18:57,657 --> 00:18:58,588
Omluvte mì, prosím.

288
00:19:01,979 --> 00:19:02,628
Vero.

289
00:19:03,769 --> 00:19:06,161
To je váš známý?
- Proè vás to zajímá?

290
00:19:06,826 --> 00:19:09,247
Dáma zùstane dnes v noci
u mì. Je nejvyšší èas.

291
00:19:09,656 --> 00:19:11,474
Co tím myslíte?
- Nic.

292
00:19:12,024 --> 00:19:13,715
Jenom vaší pøítelkyni odstraním apendix.

293
00:19:15,145 --> 00:19:15,902
Je to pravda?

294
00:19:18,094 --> 00:19:20,548
Nedìlejte si starosti.
Zítra ji mùžete navštívit.

295
00:19:21,320 --> 00:19:22,890
Na soukromé klinice Dr. Sinzberga.

296
00:19:35,591 --> 00:19:38,308
Mùžu dostat dva pomeranèe?
- Ne, konèím, bude to bezpeènìjší.

297
00:19:38,533 --> 00:19:40,464
Co se dìje?
- Èert se utrhl z øetìzu.

298
00:19:40,902 --> 00:19:46,579
Nìjakej Hutner nebo Hypner,
nebo jak se jmenuje, chce vládnout.

299
00:19:47,132 --> 00:19:49,810
Pivo a politika, z toho
nemùže být nic dobrýho.

300
00:19:50,223 --> 00:19:51,252
Tady máme výsledek.

301
00:19:52,041 --> 00:19:53,817
Všechny jednotky jsou v pohotovosti.

302
00:19:54,272 --> 00:19:57,155
Tady máte dva pomeranèe.
Zadarmo. Kašlu na to.

303
00:19:57,156 --> 00:19:58,156
Dìkuju.

304
00:20:08,048 --> 00:20:08,805
Jak ti je?

305
00:20:10,260 --> 00:20:12,672
Nevypadám teï štíhlejší, bez apendixu?

306
00:20:13,356 --> 00:20:14,943
Takhle jsi ještì mnohem hezèí.

307
00:20:17,060 --> 00:20:19,583
Od koho jsou ty kvìtiny?
- Od doktora Sinzberga.

308
00:20:20,717 --> 00:20:23,363
Ale tvoje mají
mnohem krásnìjší papír.

309
00:20:24,689 --> 00:20:25,502
Promi�™.

310
00:20:30,109 --> 00:20:30,672
Krásné.

311
00:20:32,149 --> 00:20:33,493
Požádám o vázu.

312
00:20:37,030 --> 00:20:41,360
Vero, chtìl bych se tì zase
na nìco zeptat, ale nepøerušuj mì.

313
00:20:41,922 --> 00:20:43,386
Smím zùstat už jen dvì minuty.

314
00:20:45,214 --> 00:20:48,921
Umíš si pøedstavit, že bys byla
ženou jistého Hanse Boeckela?

315
00:20:49,881 --> 00:20:53,454
A z èeho budeš živit dámu
s tak velkou chutí k jídlu?

316
00:20:55,060 --> 00:20:57,207
Nejøív samozøejmì udìlám doktorát.

317
00:20:58,463 --> 00:21:00,551
Ale svatební šaty
si mùžeš nechat šít.

318
00:21:01,325 --> 00:21:03,229
Snad pak budou ještì moderní.

319
00:21:07,318 --> 00:21:12,170
Volala jste mì? Už se nemusíte
bát, už táhnou pryè.

320
00:21:12,712 --> 00:21:16,607
Moment. Chtìla jsem vázu.
- Vázu?

321
00:21:17,024 --> 00:21:20,986
Vy jste nic neslyšeli?
Ve Feldherrnhalle bylo velké støílení.

322
00:21:21,283 --> 00:21:25,829
Celé mìsto je vzhùru nohama.
Na tenhle den budeme dlouho vzpomínat.

323
00:21:28,051 --> 00:21:32,661
Já urèitì. 9. listopad 1923. Slepé støevo.

324
00:21:33,392 --> 00:21:35,671
Už musím jít.
- Kampak?

325
00:21:36,254 --> 00:21:38,605
Ke klobouèníkovi.
Pro svùj doktorský klobouk.

326
00:21:40,012 --> 00:21:42,708
Pozor na slepé støevo.
- To je pøece venku.

327
00:21:43,506 --> 00:21:44,107
Opravdu?

328
00:21:45,974 --> 00:21:46,777
Brzy se uzdrav.

329
00:21:51,379 --> 00:21:52,329
Prosím.

330
00:21:55,388 --> 00:21:57,314
Nenech si vystydnout zmrzlinu, Hansi.

331
00:21:57,958 --> 00:22:00,191
Musím se ještì na nìco
zeptat pana Schopenhauera.

332
00:22:00,823 --> 00:22:05,626
Nemùžeš toho starého pána nechat v klidu?
Kvùli nìmu jsem na èerstvý vzduch nešla.

333
00:22:07,721 --> 00:22:11,306
Promi�™te, prosím.
Nepohlídali byste mi na chvíli dítì?

334
00:22:12,149 --> 00:22:12,647
Rádi.

335
00:22:13,178 --> 00:22:15,107
Dìkuju. Vrátím se brzy.

336
00:22:17,628 --> 00:22:19,384
Teï musím dávat pozor na dvì dìti.

337
00:22:28,418 --> 00:22:30,358
Nemám mu pøeèíst úryvek z Schopenhauera?

338
00:22:30,583 --> 00:22:32,633
To budu øvát taky.

339
00:23:05,309 --> 00:23:07,393
Máš talent být tatínkem!
- Hm.

340
00:23:08,130 --> 00:23:11,362
Chci mít sedm dìtí.
- Doufám, že ne všechny najednou.

341
00:23:12,128 --> 00:23:15,191
Tak co je to?
Kluk, nebo holka?

342
00:23:18,021 --> 00:23:19,379
Ještì jsem se nedíval.

343
00:23:20,307 --> 00:23:22,707
To je první vìc,
kterou musí novomanžel udìlat!

344
00:23:23,359 --> 00:23:25,346
První? To bych neøekl!

345
00:23:27,584 --> 00:23:28,035
Chlapec!

346
00:23:28,674 --> 00:23:30,868
Správnì.
Nìmecko potøebuje muže!

347
00:23:31,928 --> 00:23:34,162
Správnì,
Nìmecko potøebuje muže!

348
00:23:34,560 --> 00:23:35,825
Ty potøebovalo vždycky.

349
00:23:36,355 --> 00:23:39,652
Vezmìte si pana Roselieba,
kdysi øízného trumpetistu...

350
00:23:39,867 --> 00:23:41,524
Královské bavorské armády.

351
00:23:42,184 --> 00:23:44,553
Tenkrát se nosilo mnoho pìkného plechu.

352
00:23:45,198 --> 00:23:48,828
Dnes visí na zdi a je zahrnut v nájemném.

353
00:23:52,430 --> 00:23:56,405
A v tomto pøepychu žil
už nìjaký èas náš Hans Boeckel.

354
00:23:57,111 --> 00:23:59,780
Zde se cítil jistìji
než u své pøedchozí bytné,

355
00:24:00,095 --> 00:24:02,585
protože ta chtìla spíš nájemníka,
než nájemné.

356
00:24:04,689 --> 00:24:05,373
Ano, prosím.

357
00:24:06,804 --> 00:24:10,963
Zdravím vás, pane doktore.
Když dovolíte, neseme vám...

358
00:24:10,995 --> 00:24:15,721
malou pozornost, když se dnes
pan doktor stal doktorem.

359
00:24:15,930 --> 00:24:17,788
Dìkuji vám, paní Roseliebová.
- Prosím.

360
00:24:18,241 --> 00:24:19,286
To je ale krásná buchta.

361
00:24:19,640 --> 00:24:21,796
Ne, to je bábovka.
- To je pøece to samé.

362
00:24:22,233 --> 00:24:23,778
To v žádném pøípadì není to samé!

363
00:24:24,426 --> 00:24:30,878
V roce 1917 jsem byl ve vojenském lazaretu
a tam jsem se tuhle pruskou bábovku...

364
00:24:31,068 --> 00:24:34,017
To pøece pana doktora nezajímá.
- Ale mùžu mu to øíct.

365
00:24:34,425 --> 00:24:37,203
Teï pojï.
Pan doktor èeká návštìvu.

366
00:24:39,562 --> 00:24:43,306
Sleèna Von Lieven na vás je urèitì pyšná.
- Ta to ještì neví.

367
00:24:43,701 --> 00:24:47,567
Neví? Tak to bude pøekvapení!

368
00:24:48,864 --> 00:24:50,588
To bude ona.
- Ano, otevøi.

369
00:25:00,754 --> 00:25:02,956
To není sleèna. Nìjaký cizí pán.

370
00:25:09,995 --> 00:25:13,107
Omluvte mì, prosím.
Jmenuji se Von Lieven.

371
00:25:16,703 --> 00:25:19,331
Tak to jste...
- Ano, otec Very.

372
00:25:21,473 --> 00:25:21,869
Prosím.

373
00:25:23,909 --> 00:25:27,535
Vera a já jsme chtìli trochu slavit.
Dnes ráno jsem získal doktorát.

374
00:25:28,016 --> 00:25:28,643
Blahopøeji.

375
00:25:29,234 --> 00:25:33,611
Také se zabývám vìdou.
Mùj obor je historie.

376
00:25:33,634 --> 00:25:36,225
Já vím, Vera mi to øíkala.
Píšete teï knihu.

377
00:25:37,249 --> 00:25:39,049
Jen nevím, jestli ji dokonèím.

378
00:25:40,385 --> 00:25:43,028
Bojím se o budoucnost práce
pro intelektuály v Nìmecku.

379
00:25:44,390 --> 00:25:48,202
Èetl jste "Mein Kampf"?
- Takové vìci se pøece neètou.

380
00:25:48,704 --> 00:25:54,100
Mìl byste,
otevøe vám to oèi.

381
00:25:54,335 --> 00:25:58,297
Vidíte to moc èernì.
- Snad máte pravdu.

382
00:25:58,947 --> 00:26:01,988
Nechcete si odložit?
Vera pøijde každou chvíli.

383
00:26:02,778 --> 00:26:05,862
Ne, milý Boeckele. Nepøijde.

384
00:26:06,217 --> 00:26:07,833
Stalo se nìco?

385
00:26:08,015 --> 00:26:10,135
Dnes v poledne
odcestovala do Švýcarska.

386
00:26:10,908 --> 00:26:14,582
Do Švýcarska?
Nic mi neøekla.

387
00:26:14,660 --> 00:26:19,428
Na radu lékaøe. Zùstane
tam velmi dlouho, kvùli plicím.

388
00:26:23,884 --> 00:26:26,151
O tom jsem nevìdìl.

389
00:26:28,340 --> 00:26:34,906
Ví to jen nìkolik dnù. Nechtìla
vás znepokojovat, kvùli zkoušce.

390
00:26:36,314 --> 00:26:40,300
Pozdravuje vás a omlouvá se,
že odcestovala bez rozlouèení.

391
00:26:41,629 --> 00:26:43,584
Bylo by to pro ni pøíliš tìžké.

392
00:26:45,379 --> 00:26:46,386
Heil Hitler!

393
00:26:47,996 --> 00:26:51,983
Èlovìèe, Boeckele, chlape!

394
00:26:52,921 --> 00:26:55,422
Hej, Sturmführere,
pojï sem. Toho znáš.

395
00:26:55,423 --> 00:26:57,962
Karl Meisegeier.
- Heil Hitler, Boeckele!

396
00:26:57,963 --> 00:27:00,802
Jdeme nahoru!
Pomalu se dostáváme nahoru!

397
00:27:00,828 --> 00:27:03,695
Za rok to dokážeme,
na to se mùžeš spolehnout.

398
00:27:04,503 --> 00:27:06,613
No a ty?
Co jsi dìlal?

399
00:27:07,864 --> 00:27:09,662
Jsem doktor filozofie.

400
00:27:10,235 --> 00:27:11,460
No, to je nìco!

401
00:27:12,176 --> 00:27:12,628
Od kdy?

402
00:27:13,765 --> 00:27:14,130
Ode dneska.

403
00:27:14,886 --> 00:27:16,970
A to tady jenom tak sedíš,
jak zvadlá kytka?

404
00:27:16,973 --> 00:27:19,613
Zvedej se! Vstávej!
Jdeme na sklenièku!

405
00:27:19,622 --> 00:27:22,786
Jde se!
Vedu vám novýho doktora!

406
00:27:25,118 --> 00:27:25,660
Pane vrchní!

407
00:27:26,921 --> 00:27:27,915
Pane vrchní,

408
00:27:28,038 --> 00:27:30,062
žaludeèní likér pro každýho!
- Ano, pane.

409
00:27:30,063 --> 00:27:33,584
Pro mì ne.
- Asi to nesnášíš, co?

410
00:27:34,044 --> 00:27:36,105
Tak co, jak to vypadá
na univerzitì?

411
00:27:36,251 --> 00:27:38,877
Myslím , jak to vidíte?

412
00:27:39,723 --> 00:27:42,079
No, jeden to vidí tak,

413
00:27:43,652 --> 00:27:45,357
jiný zas jinak.

414
00:27:45,505 --> 00:27:49,885
Až my se dostaneme k moci,
tak už jim to už vysvìtlíme!

415
00:27:50,122 --> 00:27:50,846
Á... pan vrchní!

416
00:27:54,379 --> 00:27:55,840
Na budoucnost Nìmecka!

417
00:28:00,966 --> 00:28:03,052
Už jste èetl "Mein Kampf"?

418
00:28:03,837 --> 00:28:04,463
Zatím ne.

419
00:28:04,868 --> 00:28:07,751
To byste mìl.
Otevøe vám to oèi.

420
00:28:08,033 --> 00:28:09,101
Uvidíte vìci jinak.

421
00:28:11,091 --> 00:28:12,944
Už je tady!

422
00:28:13,459 --> 00:28:17,238
Neslyšel jsi?
Tak pojï! Zmiz!

423
00:28:19,569 --> 00:28:20,207
Chci platit!

424
00:28:20,215 --> 00:28:22,902
Ale ne teï!
Náš Vùdce jde! Rychle, padej!

425
00:28:27,074 --> 00:28:28,221
Pozor!

426
00:28:34,627 --> 00:28:37,253
Èlovìèe zbláznil jsi se? Ven!

427
00:28:39,499 --> 00:28:40,910
Zdravíme vùdce!

428
00:28:41,290 --> 00:28:42,394
Zdravíme vùdce!

429
00:28:51,075 --> 00:28:52,081
Pozor, pozor!

430
00:28:52,219 --> 00:28:55,127
Nejnovìjší zprávy z Reichstagu.

431
00:28:55,740 --> 00:28:58,035
Sociální demokraté 143.

432
00:28:58,280 --> 00:29:00,059
Nìmecká národní strana 43.

433
00:29:00,467 --> 00:29:01,951
Centrum 69.

434
00:29:02,295 --> 00:29:04,025
Komunisté 76.

435
00:29:04,295 --> 00:29:06,430
Nìmecká strana lidová 26.

436
00:29:06,908 --> 00:29:08,982
Bavorská lidová strana 18.

437
00:29:09,332 --> 00:29:11,589
NSDAP 106.

438
00:29:12,595 --> 00:29:13,283
Pokraèujeme v programu.

439
00:29:13,638 --> 00:29:16,180
Jestli to tak pùjde dál,
tak to ten chlap dokáže.

440
00:29:16,278 --> 00:29:18,168
Dávám mu nanejvýš ètyøi týdny.

441
00:29:19,469 --> 00:29:19,972
Ano?

442
00:29:21,272 --> 00:29:22,782
Ano, pánové jsou zde.

443
00:29:23,474 --> 00:29:25,707
Tak pánové, pojïte,
musíme zmìnit titulky!

444
00:29:25,830 --> 00:29:27,228
Tak co øíkáte volbám?

445
00:29:27,768 --> 00:29:29,781
Špatná zpráva Nìmecko.
- Tak?

446
00:29:30,433 --> 00:29:32,470
Objevily se mocné síly!

447
00:29:32,838 --> 00:29:33,979
A zase zmizí.

448
00:29:38,852 --> 00:29:41,110
Tedy já konèím.

449
00:29:41,797 --> 00:29:43,343
Jdete se mnou, Boeckele?

450
00:29:43,392 --> 00:29:45,790
Ne, ale prosím vás,
mùžete mi hodit dopis do schránky?

451
00:29:45,888 --> 00:29:47,152
Máte zprávy ze Švýcarska?

452
00:29:47,299 --> 00:29:52,693
Poøád to samé, mírné zlepšení,
recidiva, mírné zlepšení...

453
00:29:53,596 --> 00:29:54,712
Už pìt let.

454
00:29:55,476 --> 00:29:58,470
Vysedáváním po nocích to nespravíte.

455
00:29:58,825 --> 00:30:01,144
Jdìte nìkdy tancovat,
pøijdete na jiné myšlenky.

456
00:30:01,979 --> 00:30:03,420
Dobrou noc.

457
00:30:15,735 --> 00:30:17,171
Pojï tancovat, Hansi.

458
00:30:17,435 --> 00:30:19,152
Nechte mì na pokoji.

459
00:30:19,214 --> 00:30:23,182
Psssst, tady je jeden,
kterej potøebuje mít svùj klid!

460
00:30:23,257 --> 00:30:27,785
Pojïte tancovat,
než pøestanou hrát! Psssst!

461
00:30:31,327 --> 00:30:34,050
Hlavnì že se dobøe bavíte.

462
00:30:35,449 --> 00:30:38,738
Prosím, pomozte mi,
nìkdo mì honí!

463
00:30:39,047 --> 00:30:41,390
Tak za prvé,
na maškarním si tykáme.

464
00:30:41,391 --> 00:30:44,139
A za druhé,
na cizí pány si nesedáme.

465
00:30:44,494 --> 00:30:46,266
A proè ne,
když je na nich místo?

466
00:30:46,644 --> 00:30:48,828
Nemùžeš vyndat z pusy
tu bramboru, když mluvíš?

467
00:30:48,877 --> 00:30:51,723
Nejsem odtud, jsem z Dánska.

468
00:30:54,447 --> 00:30:56,410
Nelíbím se ti?
- Ale ano.

469
00:30:58,115 --> 00:31:01,723
Ty netancuješ?
- Jenom když mì nìkdo svede.

470
00:31:01,784 --> 00:31:03,244
A já tì nesvádím?

471
00:31:05,063 --> 00:31:06,609
Chtìla bys nìco k pití?

472
00:31:07,418 --> 00:31:09,836
Jableèný džus, prosím.

473
00:31:10,498 --> 00:31:11,801
Pane vrchní!

474
00:31:11,911 --> 00:31:14,611
Co se dìje?

475
00:31:15,102 --> 00:31:16,316
Studentský kabaret.

476
00:31:16,390 --> 00:31:18,697
Podíváme se? Pojï.

477
00:31:30,702 --> 00:31:32,874
"Èalounické tango"

478
00:31:34,077 --> 00:31:37,860
<i>Lidi, co je komikù
v hollywoodským filmu.</i>

479
00:31:37,910 --> 00:31:40,879
<i>Tøeba Charly Chaplin se svým knírem.</i>

480
00:31:41,836 --> 00:31:45,046
<i>Takovýho klauna
jsme u nás zatím nemìli.</i>

481
00:31:45,230 --> 00:31:48,212
<i>Až teï pøišel jeden,
kterej se jim vyrovná.</i>

482
00:31:51,426 --> 00:31:54,201
<i>Adolf, ty bys mìl jít k filmu.</i>

483
00:31:54,275 --> 00:31:58,508
<i>Týpci jako ty,
po tìch je vždycky poptávka.</i>

484
00:31:58,913 --> 00:32:05,437
<i>Adolf, až ty budeš ve filmu,
bude Charly Chaplin polovièní.</i>

485
00:32:06,395 --> 00:32:09,229
<i>Adolf, nech tý politiky,</i>

486
00:32:09,302 --> 00:32:12,934
<i>V dìjinách není místo
pro tvou slávu.</i>

487
00:32:13,131 --> 00:32:16,345
<i>Z èalouníka vùdce nebude.</i>

488
00:32:16,346 --> 00:32:20,631
<i>Jdi k filmu,
a je èemu se smát.</i>

489
00:32:21,379 --> 00:32:27,890
<i>Rozhodl jsem se stát se politikem
a tak to bude. Mám geniální recepty.</i>

490
00:32:28,491 --> 00:32:32,184
<i>Proto jsem si øek,
udìlám to hned,</i>

491
00:32:32,274 --> 00:32:35,882
<i>uchopím moc do svých rukou.</i>

492
00:32:38,422 --> 00:32:44,291
<i>Adolf, buï pøece rozumný.
Ty nejsi kancléø, ty jsi parodie.</i>

493
00:32:44,377 --> 00:32:45,678
<i>To se uvidí!</i>

494
00:32:45,776 --> 00:32:51,548
<i>Adolf, jak to vidíš v budoucnosti?
Jsi hysterický! Historický nebudeš nikdy!</i>

495
00:32:51,609 --> 00:32:53,524
<i>To se uvidí!</i>

496
00:32:53,596 --> 00:32:59,768
<i>Adolf, nech tý politiky,
ty pøece nemùžeš vládnout.</i>

497
00:33:00,418 --> 00:33:03,766
<i>Z èalouníka vùdce nebude.</i>

498
00:33:03,852 --> 00:33:07,312
<i>A když to vážnì chceš,
bude to podle toho vypadat.</i>

499
00:33:14,034 --> 00:33:15,482
Ticho tam!

500
00:33:15,483 --> 00:33:18,218
Konèit tam nahoøe!

501
00:33:19,236 --> 00:33:25,594
<i>Adolf, odkud jsi tak hnìdý?
- Jsem naprosto dokonalý.</i>

502
00:33:26,245 --> 00:33:27,398
Konèit!

503
00:33:33,544 --> 00:33:36,930
<i>Z èalouníka vùdce nebude.</i>

504
00:34:04,808 --> 00:34:07,470
Poprvé jsem zažila
opravdový maškarní!

505
00:34:08,133 --> 00:34:09,581
Co vlastnì dìláš v Mnichovì?

506
00:34:09,936 --> 00:34:11,004
Studuju.

507
00:34:11,384 --> 00:34:12,996
A vùbec nevím proè.

508
00:34:13,156 --> 00:34:14,861
Aauuuu.
- Psssst.

509
00:34:16,223 --> 00:34:19,094
V mé zemi mùže každý
mluvit nahlas, jak chce.

510
00:34:19,241 --> 00:34:21,045
V noci, v cizích bytech?

511
00:34:21,143 --> 00:34:22,444
Tam ještì víc!

512
00:34:29,052 --> 00:34:30,684
S tím se dostaneš domù.

513
00:34:30,733 --> 00:34:33,371
Poøád se cítím slabá.

514
00:34:33,801 --> 00:34:35,362
Kvùli takové malièkosti?

515
00:34:35,435 --> 00:34:37,853
Ztráta krve.

516
00:34:38,662 --> 00:34:40,319
Dobøe, ale teï už...

517
00:34:40,871 --> 00:34:44,100
V mé zemi
jsou lidé více pohostinní.

518
00:34:44,150 --> 00:34:47,880
Chtìl bych vìdìt, co by se stalo,
kdybych já pøišel v noci do tvého pokoje.

519
00:34:47,978 --> 00:34:49,499
To bych chtìla taky vìdìt.

520
00:34:49,561 --> 00:34:51,205
Teï pojï.

521
00:35:06,628 --> 00:35:07,794
A moc dìkuju.

522
00:35:07,855 --> 00:35:10,113
Za co?
- Za tohle.

523
00:35:14,942 --> 00:35:17,163
Ale teï ven!

524
00:35:20,719 --> 00:35:23,971
Èert je pryè,
ale èertova èepice zùstala.

525
00:35:24,032 --> 00:35:25,873
A to už je dávno po maškarním.

526
00:35:25,995 --> 00:35:31,475
Pane doktore Boeckele, na tu malièkou
Kirsten z Dánska jste už urèitì zapomnìl.

527
00:35:31,543 --> 00:35:34,071
Nebo na ni obèas myslíte?

528
00:35:35,217 --> 00:35:37,625
No tak promi�™te,
snad se jeden mùže zeptat.

529
00:35:39,926 --> 00:35:42,228
Ne, ne, ještì nemùžete
do koupelny, zùsta�™te sedìt.

530
00:35:42,250 --> 00:35:44,900
Paní uèitelka Zisková
je ještì uvnitø.

531
00:35:44,935 --> 00:35:49,293
To je hezké, že pedagogové jsou
tak èistotní, ale ostatní také potøebují...

532
00:35:49,379 --> 00:35:51,592
Ano?
- Koupelna je volná, pane doktore!

533
00:35:51,615 --> 00:35:52,915
Díky!

534
00:35:53,394 --> 00:35:57,615
Tak je to den co den.
Ona se koupe a on ète noviny.

535
00:35:57,713 --> 00:35:59,124
Hindenburg znovu zvolen!

536
00:35:59,197 --> 00:36:01,079
Koupelna je volná!

537
00:36:01,177 --> 00:36:03,054
30 milionù nezamìstnaných ve svìtì!

538
00:36:03,103 --> 00:36:04,539
Koupelna je volná!

539
00:36:04,637 --> 00:36:06,158
Brüningova vláda odstupuje!

540
00:36:06,207 --> 00:36:08,735
Koupelna je volná!

541
00:36:10,894 --> 00:36:12,350
Copak?

542
00:36:21,194 --> 00:36:22,300
Paní Roseliebová.
- Ano?

543
00:36:22,312 --> 00:36:24,263
Kolikrát se dnes ještì
paní Zisková bude koupat?

544
00:36:24,459 --> 00:36:28,508
Paní uèitelka se vèera ostìhovala.
Máme tady novou.

545
00:36:28,864 --> 00:36:31,933
No, ta si bude muset
zvyknout na poøádek v domì.

546
00:36:32,241 --> 00:36:32,891
Ano.

547
00:36:32,946 --> 00:36:37,646
V pùl osmé je koupelna moje,
musím být vèas v redakci.

548
00:36:38,895 --> 00:36:39,791
Vy?

549
00:36:40,098 --> 00:36:41,288
Ano, já.

550
00:36:41,999 --> 00:36:43,644
Jak jste se sem dostala?

551
00:36:44,478 --> 00:36:46,920
Já tady teï bydlím.

552
00:36:49,087 --> 00:36:51,124
Vám se to nelíbí?

553
00:36:52,155 --> 00:36:53,578
Samozøejmì, že se mi to nelíbí.

554
00:36:53,615 --> 00:36:55,934
Nemám rád,
když za mnou dívky bìhají.

555
00:36:56,044 --> 00:37:00,837
Já za vámi nebìhám.
Paní Zisková mi ten pokoj pøenechala.

556
00:37:00,948 --> 00:37:04,457
A nedìlejte si starosti,
nebudu vás obtìžovat.

557
00:37:10,337 --> 00:37:13,577
Od zítøka se budu koupat po vás!

558
00:37:21,124 --> 00:37:22,534
Koupelna je volná!

559
00:37:22,836 --> 00:37:24,517
Dìkuju!

560
00:37:47,301 --> 00:37:49,816
Sleèno Kirstenová!
Koupelna je volná!

561
00:37:49,869 --> 00:37:51,194
Dìkuji pìknì!

562
00:37:51,267 --> 00:37:54,273
Mimochodem, tento rok
se už nebudu koupat. Víte proè?

563
00:37:54,335 --> 00:37:58,457
Mì nezaskoèíte.
Já vím, dnes je silvestr.

564
00:37:59,451 --> 00:38:02,864
Zase byl prosinec
v posledním tažení...

565
00:38:02,914 --> 00:38:07,147
a všechny touhy a nadìje
se upínaly k roku 1933.

566
00:38:07,196 --> 00:38:10,226
Kouzlo silvestra uchvátilo staré i mladé.

567
00:38:10,268 --> 00:38:12,685
Dokonce i pánové z hnutí jsou pohnuti.

568
00:38:22,800 --> 00:38:25,905
Sturmführer Meisegeier je dnes
zase temperamentní, že?

569
00:38:26,027 --> 00:38:28,445
Bude držet øeè?
- No jistì.

570
00:38:28,494 --> 00:38:31,328
To nezùstane oko suché.

571
00:38:38,362 --> 00:38:40,227
Odkud znáš Meisegeiera?

572
00:38:40,276 --> 00:38:46,103
Z mého mìsteèka. Velice zdravá rodina.
Dvì dùkladnì vyšlechtìné dcery, rasovì.

573
00:38:47,662 --> 00:38:49,024
Heil Hitler.
- Heil Hitler.

574
00:38:49,085 --> 00:38:51,927
Heil Hitler s mytím rukou,
to dìlá 50 fenikù.

575
00:38:53,578 --> 00:38:57,664
Ach tak.
A pøíští rok, to bude všechno jinak.

576
00:38:59,157 --> 00:39:01,022
Èùrat se bude vždycky.

577
00:39:03,746 --> 00:39:05,943
Kamarádi!

578
00:39:13,597 --> 00:39:17,572
Opìt nám konèí jeden bojový rok.

579
00:39:20,430 --> 00:39:21,958
Ztište to rádio!

580
00:39:26,509 --> 00:39:34,114
V tomto okamžiku jsme všichni
spojeni jediným horoucím pøáním.

581
00:39:34,556 --> 00:39:41,684
Nìch se v tomto roce 1933 našemu
vùdci koneènì podaøí uchopit moc.

582
00:39:41,868 --> 00:39:43,604
Heil!

583
00:39:43,690 --> 00:39:45,408
Èí je ta telecí hlava?

584
00:39:45,469 --> 00:39:47,003
Moje!

585
00:40:53,014 --> 00:40:54,977
Ano? Prosím.

586
00:40:58,057 --> 00:40:59,155
Dobrý veèer.

587
00:40:59,277 --> 00:41:00,836
Pøejete si nìco?

588
00:41:02,136 --> 00:41:05,793
Ne, jen jsem myslel,
když jste sama...

589
00:41:05,794 --> 00:41:07,609
Ano, jsem velice osamìlá.

590
00:41:07,675 --> 00:41:10,693
Mohli bychom si spolu
vychutnat sklenièku èerveného vína.

591
00:41:11,282 --> 00:41:16,620
Èervené? My dva?
Mohla bych udìlat punè, dáte si?

592
00:41:16,718 --> 00:41:20,105
Musíme si pospíšit.
Brzy bude dvanáct.

593
00:41:25,025 --> 00:41:27,406
Ach, vy ještì nìkoho èekáte.

594
00:41:29,495 --> 00:41:30,906
Ne, teï už ne.

595
00:41:32,820 --> 00:41:35,115
Pojïme do mého pokoje,
mám balkon.

596
00:41:43,709 --> 00:41:45,071
Teï!

597
00:41:46,998 --> 00:41:48,629
Šastný Nový Rok!

598
00:41:53,889 --> 00:41:55,337
Bude to dobrý rok?

599
00:41:55,399 --> 00:41:58,981
Urèitì, když tak dobøe zaèíná.

600
00:42:35,061 --> 00:42:38,141
Ta která vám poøád píše,
kdo je to?

601
00:42:38,485 --> 00:42:41,521
Na to se v takovou
chvíli neptáme.

602
00:42:41,729 --> 00:42:44,515
A kdy je ta správná chvíle?

603
00:42:44,816 --> 00:42:47,524
To ty víš moc dobøe,
ty malá bestie.

604
00:43:08,645 --> 00:43:10,363
Ten pan Roselieb je u divadla?

605
00:43:10,572 --> 00:43:11,970
Proè?

606
00:43:12,044 --> 00:43:14,731
Není tohle z Lohengrina?

607
00:43:14,891 --> 00:43:18,376
Ne, to si pan Roselieb bere,
když brání vlast.

608
00:43:21,958 --> 00:43:24,744
Kdyby mì takhle vidìl mùj snoubenec!

609
00:43:25,509 --> 00:43:26,258
Kdo?

610
00:43:26,368 --> 00:43:29,215
Pan Hennessy.
Mùj budoucí manžel.

611
00:43:29,362 --> 00:43:32,528
Obchoduje s rybami.

612
00:43:36,070 --> 00:43:36,868
Aha!

613
00:43:38,070 --> 00:43:40,623
Trápí vás to?
- Ne.

614
00:43:41,150 --> 00:43:43,101
Heringy jsou moje slabost.

615
00:43:46,667 --> 00:43:48,385
Roseliebovi.

616
00:43:48,508 --> 00:43:51,563
Èlovìk nemùže mít trochu klidu.

617
00:43:51,710 --> 00:43:53,857
Pan doktor ještì svítí.

618
00:43:53,943 --> 00:43:55,710
Ale teï ho pøece nemùžeme rušit.

619
00:43:55,844 --> 00:43:59,292
Musím mu popøát k novému roku!

620
00:44:00,078 --> 00:44:02,173
Šastný nový rok!

621
00:44:02,222 --> 00:44:03,951
Šastný nový rok!

622
00:44:04,014 --> 00:44:08,615
To je dobøe, že slavíte spoleènì!
Být sám je smutné.

623
00:44:08,650 --> 00:44:10,103
My nejsme smutní.

624
00:44:10,403 --> 00:44:13,060
Pozor!
Teï pozdravíme nový rok.

625
00:44:13,109 --> 00:44:15,084
Podejte mi tu trumpetu.

626
00:44:15,146 --> 00:44:17,023
Nesmíš budit lidi.

627
00:44:17,072 --> 00:44:18,510
Teï nikdo nespí...

628
00:44:18,571 --> 00:44:24,780
Víte, v roce 1915 byl také silvestr...
Nebo to bylo 1916? No to je jedno.

629
00:44:24,817 --> 00:44:28,954
Když pøišel nový šéf naší eskadrony...

630
00:44:29,004 --> 00:44:30,402
Jak se jmenoval...?

631
00:44:30,415 --> 00:44:33,384
Ale to pøece nikoho nezajímá.

632
00:44:33,445 --> 00:44:35,568
Momentálnì si nemùžu vzpomenout...

633
00:44:35,610 --> 00:44:38,689
Znáte Lohengrina?
- Ne, myslím že ne.

634
00:44:38,763 --> 00:44:41,659
Ona se ptá, jestli umíš
zahrát nìco z Lohengrina.

635
00:44:41,696 --> 00:44:43,867
Ne, umím jen signály kavalerie.

636
00:44:44,113 --> 00:44:45,229
Dávejte pozor.

637
00:44:45,585 --> 00:44:48,817
Ale Toni,
to se na nový rok nehodí.

638
00:44:48,866 --> 00:44:51,247
To se uvidí.

639
00:45:07,229 --> 00:45:12,591
Stop! Stop! Zbláznil jsi se, Hugo?
Teï nemùžeš hrát Mendelssohna.

640
00:45:12,714 --> 00:45:14,800
Proè ne, je to pochod!

641
00:45:14,898 --> 00:45:16,686
To ano, ale v roce 1933
je pøece Mendelssohn zakázán.

642
00:45:16,821 --> 00:45:20,133
Nemáš nìjakej arijskej marš?
- Podívám se.

643
00:45:28,683 --> 00:45:30,254
Všichni poslouchejte!

644
00:45:30,389 --> 00:45:32,683
<i>Teï se pochoduje.</i>

645
00:45:32,732 --> 00:45:36,205
<i>Teï se pochoduje a defiluje
a demonstruje.</i>

646
00:45:36,708 --> 00:45:40,236
<i>Chodit se smí jen pochodem.</i>

647
00:45:40,377 --> 00:45:44,294
<i>Vstøíct našemu vítìzství.</i>

648
00:45:44,416 --> 00:45:46,441
<i>Všichni poslouchejte!</i>

649
00:45:46,772 --> 00:45:48,429
<i>Teï se pochoduje.</i>

650
00:45:48,919 --> 00:45:51,801
<i>Teï se porouèí
a poslouchá a vycvièuje.</i>

651
00:45:52,868 --> 00:45:57,776
<i>Na louce sice ještì kvete ky-tiè-ka,</i>

652
00:45:58,807 --> 00:46:02,574
<i>ale každý na ní šlápne svou botou.</i>

653
00:46:02,783 --> 00:46:11,523
<i>Když èlovìk políbí u lesa dí-ven-ku,
musí tak èinit v rytmu pochodu.</i>

654
00:46:12,272 --> 00:46:20,210
<i>Smìlost a výzbroj musí být,
pochodem v chod, pochodem v chod!</i>

655
00:46:20,517 --> 00:46:27,830
<i>A budoucnost øíše je jistá.
Pochodem v chod, pochodem v chod!</i>

656
00:46:31,534 --> 00:46:32,417
Ano, ano.

657
00:46:33,436 --> 00:46:35,706
Dobøe, dnes veèer pøijdu.

658
00:46:36,749 --> 00:46:38,577
Hned jsem zpátky.

659
00:46:39,755 --> 00:46:42,162
Nìjaký pan Stein s vámi chce mluvit.

660
00:46:42,727 --> 00:46:45,365
Øíká, že je kamarád
ze školy, z Neustadtu.

661
00:46:45,721 --> 00:46:47,610
Takový vysoký? A jde dál.

662
00:46:47,880 --> 00:46:49,635
Pane Steine, prosím.

663
00:46:49,737 --> 00:46:52,842
Dobré ráno, Hansi.
- Jak se máš?

664
00:46:53,038 --> 00:46:54,204
Posaï se.

665
00:46:54,437 --> 00:46:57,480
Jak dloudo jsi v Mnichovì?
- Ani ne hodinu.

666
00:46:58,204 --> 00:47:03,037
Vím, že jsi slušný èlovìk, Hansi.
Nemám nikoho, s kým bych se poradil.

667
00:47:03,208 --> 00:47:06,239
Nemùže nás nìkdo slyšet?
- Ne, ne.

668
00:47:07,516 --> 00:47:09,053
Pane kolego...
- Ano?

669
00:47:10,116 --> 00:47:11,650
Heil Hitler.

670
00:47:12,250 --> 00:47:15,783
Váš èlánek dnes nebude.
Otiskneme projev vùdce.

671
00:47:16,704 --> 00:47:18,765
Vy tu øeè neposloucháte?

672
00:47:18,986 --> 00:47:21,513
Mám právì dùležitý rozhovor.

673
00:47:22,446 --> 00:47:25,371
To musíte vìdìt sám,
co je pro vás dùležitìjší.

674
00:47:28,402 --> 00:47:31,383
Promi�™.
- Co bys mi poradil?

675
00:47:31,764 --> 00:47:33,725
Mám dnes v noci
ilegálnì pøekroèit hranice?

676
00:47:33,971 --> 00:47:36,535
Nebo mám poèkat na povolení?

677
00:47:37,443 --> 00:47:40,069
Mám pár kusù nábytku.
Památka.

678
00:47:41,271 --> 00:47:42,891
Musíš vùbec pryè?

679
00:47:43,517 --> 00:47:46,292
V Neustadtu mi pomalovali
okna zbožným pøáním.

680
00:47:46,439 --> 00:47:47,838
"Žide chcípni!"

681
00:47:52,525 --> 00:47:54,501
Jak dlouho to s tìmi
papíry mùže trvat?

682
00:47:55,337 --> 00:47:59,104
To nemùžu odhadnout.
Kdybych mìl nìjakou protekci...

683
00:48:00,662 --> 00:48:04,601
Vzpomínáš na Bruno Tichese?
- Samozøejmì. Ten v tom balónu.

684
00:48:04,687 --> 00:48:07,872
Ten je teï velký zvíøe.

685
00:48:08,632 --> 00:48:11,136
Musí pro tebe nìco udìlat.
- Zrovna takový?

686
00:48:11,271 --> 00:48:12,485
Každopádnì za ním pùjdu.

687
00:48:12,620 --> 00:48:14,939
Poèkáš v mém bytì.

688
00:48:15,062 --> 00:48:17,463
Musím zjistit jeho adresu.

689
00:48:17,610 --> 00:48:20,236
Døíve bydlel v takové tmavé díøe.

690
00:48:37,396 --> 00:48:39,379
Bydlí tady pan Bruno Tiches?

691
00:48:39,490 --> 00:48:43,539
Ano, kdo je tam?
- Hans Boeckel.

692
00:48:43,612 --> 00:48:44,471
Ach tak.

693
00:48:58,694 --> 00:49:01,720
Tak pojïte, pojïte.
Tak pojïte už.

694
00:49:05,923 --> 00:49:09,126
No, nepoznáváte mì?
Já jsem Doddy.

695
00:49:09,421 --> 00:49:10,943
Ach, Doddy Meisegeierová.

696
00:49:11,029 --> 00:49:14,243
Ano, Heil Hitler.
Pracujete v novinách, že?

697
00:49:14,317 --> 00:49:16,360
Musíte se mnou urèitì
udìlat rozhovor.

698
00:49:16,458 --> 00:49:22,033
Je teï ze mì kráska.
Mùžete si mì i vyfotit.

699
00:49:23,976 --> 00:49:25,902
Momentálnì bych ale chtìl
mluvit s panem Tichesem.

700
00:49:26,000 --> 00:49:28,074
To mùžete. Tak pojïte.

701
00:49:28,482 --> 00:49:30,089
Je tu ještì nepoøádek.

702
00:49:30,150 --> 00:49:32,789
Strana nám dùm
pøidìlila teprve vèera.

703
00:49:32,874 --> 00:49:35,316
Tady se ale nahromadilo svinstva.

704
00:49:35,476 --> 00:49:38,399
To se pøi pálení knížek ohøejeme.

705
00:49:38,425 --> 00:49:41,382
Doddy!
- Jo, už jdu!

706
00:49:41,443 --> 00:49:44,670
Bruno je vevnitø!
Tak pojïte! Bìžte!

707
00:49:44,744 --> 00:49:46,495
Doddy!
- No jo!

708
00:49:55,120 --> 00:50:01,211
Boeckele, tady jsi. Promi�™
ten nepoøádek. Je to tu jak u Židù.

709
00:50:01,444 --> 00:50:05,285
Odešli za hranice.
Nechali to jak to stojí a leží.

710
00:50:05,432 --> 00:50:08,104
Podej mi ten obraz, prosím.

711
00:50:09,821 --> 00:50:12,680
Toho pøece znáš,
Schally Meisegeier.

712
00:50:12,779 --> 00:50:15,797
Mìl stresující ráno.
Velká snídanì s pivem.

713
00:50:15,883 --> 00:50:18,141
Byl pøijat do SS.

714
00:50:19,836 --> 00:50:23,038
Takovej kontakt
k SS se nesmí podcenit.

715
00:50:23,099 --> 00:50:26,437
Ne, to urèitì ne.
Visí køivì.

716
00:50:31,191 --> 00:50:35,486
No a co ty? Máš problémy?

717
00:50:35,609 --> 00:50:37,538
Ne, já ne...

718
00:50:38,900 --> 00:50:41,575
Doddy, Doddy...

719
00:50:42,728 --> 00:50:46,755
Bruno, prosím tì, øekni jí nìco.
Našla jsem to ve skøíni první.

720
00:50:46,841 --> 00:50:49,927
To není pravda.
Nevidíš, že já v tom vypadám líp?

721
00:50:50,262 --> 00:50:53,907
Bruno, chci po tobì,
a to Doddy okamžitì sundá.

722
00:50:54,027 --> 00:50:57,326
Tak dìlej, Doddy,
hned se svlíkni!

723
00:50:59,011 --> 00:51:00,458
Moje žena.

724
00:51:00,693 --> 00:51:02,590
Kdo, Doddy?
- Ne, Evelyn.

725
00:51:02,834 --> 00:51:05,558
Ale Doddy taky není špatná, co?

726
00:51:06,749 --> 00:51:10,591
Víš, Bruno, chtìl jsem
s tebou mluvit, protože...

727
00:51:12,789 --> 00:51:16,137
Mami, to je doktor Boeckel,
taky z Neustadtu.

728
00:51:16,409 --> 00:51:18,485
Ach, Neustadt.

729
00:51:19,941 --> 00:51:22,176
Pøivedl jsem svou tchýni
do ženského spolku NS.

730
00:51:22,393 --> 00:51:24,066
Podpora pro svobodné matky.
O tom toho ví dost.

731
00:51:24,186 --> 00:51:27,157
Ano, je to krásné poslání.

732
00:51:27,420 --> 00:51:31,215
Zvl᚝, když jsem sama
Vùdci darovala 5 dìtí.

733
00:51:35,129 --> 00:51:36,679
Doddy!

734
00:51:37,374 --> 00:51:39,572
Doddy, chovej se slušnì!

735
00:51:39,826 --> 00:51:41,680
Krucinál, co je to za køik!

736
00:51:41,800 --> 00:51:43,793
Chtìla ze mì servat šaty.

737
00:51:44,188 --> 00:51:46,414
Doddy.
- Ano, mami?

738
00:51:46,762 --> 00:51:49,251
Nìmecká žena nekouøí.

739
00:51:49,551 --> 00:51:51,082
Ano, maminko.

740
00:52:02,499 --> 00:52:05,477
Poslyš, ty máš pøece kontakty.

741
00:52:05,674 --> 00:52:07,172
Mohl bys nìco udìlat pro spolužáka?

742
00:52:07,292 --> 00:52:09,868
No jistì.
Jaký máš starosti?

743
00:52:10,121 --> 00:52:12,761
Já ne, ale Siegfried Stein

744
00:52:12,977 --> 00:52:18,252
Siegfried Stein?
Ten židovskej kluk z banky?

745
00:52:18,881 --> 00:52:20,225
Kde je?

746
00:52:20,535 --> 00:52:21,840
Kde teï je?

747
00:52:26,521 --> 00:52:27,564
To nevím.

748
00:52:32,512 --> 00:52:35,086
Tak já už nebudu rušit.
Nashledanou.

749
00:52:35,396 --> 00:52:38,515
A když uvidíte Steina,
a si dá pozor.

750
00:52:39,490 --> 00:52:41,125
Toho urèitì neuvidím.

751
00:52:44,610 --> 00:52:46,385
Takovej trouba.

752
00:52:49,036 --> 00:52:50,153
Paní Roseliebová.
- Ano?

753
00:52:50,273 --> 00:52:51,252
Je tu ještì pan Stein?

754
00:52:51,372 --> 00:52:55,263
Ne, je pryè. Hezký pozdrav
a že se rozhodl odcestovat.

755
00:52:55,383 --> 00:52:56,684
Díky Bohu.

756
00:52:59,351 --> 00:53:04,058
Tak si ho poslechnìte,
hraje jak na pohøbu.

757
00:53:05,325 --> 00:53:06,358
Toni!

758
00:53:07,016 --> 00:53:09,298
Víte, co chce udìlat?

759
00:53:09,805 --> 00:53:12,689
Uchází se o místo v kavalérii SA.

760
00:53:12,809 --> 00:53:13,992
Ale pane Roseliebe...

761
00:53:14,112 --> 00:53:18,820
Žádná politika, jen
chci hrát na trubku.

762
00:53:18,940 --> 00:53:19,478
Promi�™te.

763
00:53:19,598 --> 00:53:25,663
Ve vašem spolku mùžeš hrát taky.
- Tam to není ono.

764
00:53:33,944 --> 00:53:34,846
Ano?

765
00:53:38,274 --> 00:53:41,372
Vzala jsem pro tebe telegram.
Telefonicky.

766
00:53:41,492 --> 00:53:43,739
Od koho?
- Napsala jsem to dánsky.

767
00:53:44,124 --> 00:53:46,172
No tak mi to pøeèti.
Pojï dál.

768
00:53:54,123 --> 00:53:59,195
Chtìla bych tì zase vidìt.
Èekám tì v pátek v Benátkách

769
00:53:59,315 --> 00:54:03,281
Hotel Gabbia d'Oro.
Líbám tì. Vera.

770
00:54:06,191 --> 00:54:07,459
Vera.

771
00:54:08,248 --> 00:54:09,986
Tak to už je vyléèená.

772
00:54:11,907 --> 00:54:13,288
Øíkáš v pátek?

773
00:54:13,964 --> 00:54:15,608
To musím jet už zítra.

774
00:54:17,740 --> 00:54:20,342
Já také odjedu do Dánska,
tento týden.

775
00:54:20,826 --> 00:54:26,171
Vzpomínáš na mého snoubence?
Touží mì vidìt.

776
00:54:26,477 --> 00:54:29,060
Opravdu?
To se docela hodí.

777
00:54:29,180 --> 00:54:31,138
Musím hned zavolat šéfovi.

778
00:54:31,258 --> 00:54:35,107
Když mi nedá dovolenou,
tak stejnì pojedu.

779
00:54:35,840 --> 00:54:40,995
Mùj bože, jak dlouho jsem
po tom toužil. A teï je to tady.

780
00:54:41,664 --> 00:54:43,414
Nemùžu tomu uvìøit.

781
00:54:44,647 --> 00:54:46,648
Kde jenom mám to èíslo?

782
00:54:48,139 --> 00:54:50,511
Jestli mì vùbec pozná?

783
00:54:50,769 --> 00:54:52,824
Zmìnil jsem se? Co myslíš?

784
00:54:53,669 --> 00:54:54,820
Kirsten!

785
00:55:03,936 --> 00:55:08,328
Èíšníku!
Kolik je hodin, prosím?

786
00:55:09,502 --> 00:55:11,806
17:40
- Dìkuji.

787
00:55:16,442 --> 00:55:20,044
Paní von Lieven.
Máte hovor z Paøíže.

788
00:55:23,424 --> 00:55:24,621
Prosím, tudy.

789
00:55:32,535 --> 00:55:36,891
Halo, tady Vera von Lieven.
Tati!

790
00:55:37,011 --> 00:55:38,676
Od kdy jsi v Paøíži?

791
00:55:41,361 --> 00:55:42,852
Pro Pána boha!

792
00:55:43,732 --> 00:55:48,384
Odkud jsi to vìdìl,
že tì chtìli tì zatknout?

793
00:55:52,411 --> 00:55:53,280
Dobrý den.

794
00:55:53,526 --> 00:55:56,380
Prosím, pane?
- Má mì tu èekat sleèna von Lieven.

795
00:55:56,500 --> 00:55:59,010
Sleèna von Lieven právì telefonuje.

796
00:55:59,366 --> 00:56:00,118
Dìkuju.

797
00:56:02,102 --> 00:56:04,145
Podaøilo se ti nìco vyvézt?

798
00:56:07,715 --> 00:56:08,960
Hansi!

799
00:56:12,155 --> 00:56:13,353
Ano, tati.

800
00:56:14,832 --> 00:56:18,801
Ale copak knihy,
hlavnì že ty jsi se dostal ven.

801
00:56:19,869 --> 00:56:23,698
Samozøejmì, že pøijedu,
nejpozdìji za dva dny.

802
00:56:24,379 --> 00:56:26,070
Docela urèitì. Nashledanou.

803
00:56:26,179 --> 00:56:27,680
Mìj se dobøe.

804
00:56:45,338 --> 00:56:46,242
Hansi!

805
00:56:48,731 --> 00:56:49,741
Vero.

806
00:56:54,937 --> 00:56:56,593
Co se dìje?

807
00:56:57,485 --> 00:56:59,458
Tak velikou máš radost?

808
00:56:59,681 --> 00:57:02,276
Promi�™.
Moc pocitù najednou.

809
00:57:02,764 --> 00:57:06,639
Po takové dobì není divu.
Myslíš, že mì nebuší srdce?

810
00:57:08,553 --> 00:57:10,772
Pojï, ukážu ti pokoj.

811
00:57:18,793 --> 00:57:20,731
Rozumím jenom Dantemu.

812
00:57:26,072 --> 00:57:29,924
Kirsten, jak se ti líbí tenhle model?
- Poslední výkøik módy.

813
00:57:30,158 --> 00:57:33,516
Mám ho od nìj koupit?
- Myslím, že bych na to nemìla uši.

814
00:57:33,636 --> 00:57:36,032
Ale mìli bychom vzkázat klobouènici.

815
00:57:36,373 --> 00:57:38,545
Kde dìláte takové klobouky?

816
00:57:45,457 --> 00:57:48,592
Poslyš, víš,
že jsi mi právì øekl "Kirsten"?

817
00:57:49,508 --> 00:57:52,490
Vážnì? No tohle!

818
00:57:52,760 --> 00:57:53,911
Kdo je Kirsten?

819
00:57:54,031 --> 00:57:56,030
Dánská studentka, bydlí u mì.

820
00:57:56,264 --> 00:57:57,075
U tebe?

821
00:57:57,195 --> 00:58:00,257
Myslím u Roseliebù,
v podnájmu.

822
00:58:00,515 --> 00:58:02,382
Podívej ten krásný portál!

823
00:58:02,722 --> 00:58:03,603
Je hezká?

824
00:58:03,723 --> 00:58:09,006
Kdo? Ach tak, je docela milá.
Mluví trochu komicky, to dìlá ten pøízvuk.

825
00:58:09,535 --> 00:58:11,907
Támhle mají zmrzlinu. Dáme si?

826
00:58:12,235 --> 00:58:13,738
To je ti najednou tak horko?

827
00:58:13,858 --> 00:58:15,417
Tak už toho nech.

828
00:58:15,537 --> 00:58:18,386
A je zasnoubená s obchodníkem
s rybami, abys to vìdìla pøesnì.

829
00:58:18,645 --> 00:58:20,159
Teï už to vím pøesnì.

830
00:58:38,350 --> 00:58:40,241
Jak to s námi vlastnì bude dál?

831
00:58:40,581 --> 00:58:45,313
Docela jednoduše.
Øeknu šéfovi, aby mi zvýšil plat.

832
00:58:45,607 --> 00:58:47,549
Když starýmu øeknu,
že se chci ženit...

833
00:58:47,669 --> 00:58:49,510
A s kým se budeš ženit?

834
00:58:51,459 --> 00:58:55,381
S královnou z Newfoundlandu.
Ona to ale ještì neví.

835
00:58:59,990 --> 00:59:04,241
Vzpomeneš si ještì, kdy jsi mi
poprvé øekl, že si mì chceš vzít?

836
00:59:04,361 --> 00:59:08,292
Pøesnì. 9. listopadu 1923.
Slepé støevo.

837
00:59:08,550 --> 00:59:12,817
Proto se tento den
stal státním svátkem.

838
00:59:13,592 --> 00:59:15,658
Mezitím se ale všechno zmìnilo.

839
00:59:16,104 --> 00:59:19,181
Já taky?
- Ne, ty ne.

840
00:59:19,677 --> 00:59:23,481
Ty jsi stejnì bezstarostný jako døíve.

841
00:59:23,753 --> 00:59:26,933
Ale ty jsi se zmìnila.
- Myslíš?

842
00:59:27,919 --> 00:59:33,747
Nìkdy sse mi zdá, že žiješ v úplnì
jiném svìtì a tady jsi jen na návštìvì.

843
00:59:35,297 --> 00:59:36,318
Možná.

844
00:59:36,870 --> 00:59:40,040
Ale... Všechno je stejné jako døív.

845
00:59:45,682 --> 00:59:49,204
Hansi. Dìláš s námi dvìma plány.
- Ano.

846
00:59:49,639 --> 00:59:51,964
Nevrátím se do Nìmecka.

847
00:59:53,367 --> 00:59:58,264
Mùj otec mìl být zatèen.
Utekl do Paøíže, jenom s aktovkou.

848
00:59:58,639 --> 01:00:01,997
Nemùžu ho nechat samotného.
Potøebuje mì.

849
01:00:02,397 --> 01:00:07,054
Tomu rozumím,
ale já tì taky potøebuju, Vero.

850
01:00:09,308 --> 01:00:14,475
Už bych u vás nemohla žít.
- "U vás!" Je to taky tvoje zemì.

851
01:00:15,422 --> 01:00:17,688
Nemùžeme pøece všichni emigrovat.

852
01:00:17,982 --> 01:00:21,528
Ne, to mùžou jenom ti,
kteøí musí.

853
01:00:24,299 --> 01:00:29,122
A kdybych...
Chtìla bys, abych jel s tebou?

854
01:00:31,717 --> 01:00:36,353
Hansi, je to náš poslední den.
Zítra ráno musím odjet.

855
01:01:03,826 --> 01:01:05,105
No to je pan doktor...

856
01:01:05,225 --> 01:01:07,994
Jesus Maria, doktore,
vy už jste zpátky.

857
01:01:08,114 --> 01:01:08,853
Dobrý den, paní Roseliebová.

858
01:01:08,973 --> 01:01:11,648
To se vám v Itálii nelíbilo?

859
01:01:11,768 --> 01:01:17,014
To vám musím vypravovat,
byl jsem tam v roce 1916, ne 1917,

860
01:01:17,134 --> 01:01:21,295
to jsem tam byl. Ještì teï
mi visej makarony z huby...

861
01:01:21,415 --> 01:01:23,670
Ale jdi, nech pana doktora.
Vezmi ty kufry.

862
01:01:23,790 --> 01:01:27,286
Pokaždý, když chci nìco øíct,
tak to víš líp. - Bìž už.

863
01:01:27,685 --> 01:01:30,177
Vaše záclony jsou v prádelnì.

864
01:01:30,297 --> 01:01:32,021
To nevadí, paní Roseliebová.

865
01:01:33,700 --> 01:01:38,382
Takže mùžeme panstvo rovnou
pøedstavit. To je pan doktor Boeckel.

866
01:01:38,502 --> 01:01:41,565
A to je sleèna Glubková,
pracuje na radnici.

867
01:01:41,800 --> 01:01:43,420
Ano, takže nashledanou.

868
01:01:44,454 --> 01:01:47,307
Má pokoj po sleènì Kirsten.

869
01:01:47,427 --> 01:01:49,526
Jak to?
- Ona vám to nenapsala?

870
01:01:49,646 --> 01:01:52,060
A co?
- Vrátila se do Dánska.

871
01:01:52,180 --> 01:01:54,326
Rodièe ji chtìli mít doma.

872
01:01:54,446 --> 01:01:57,269
Protože politická situace
je teï jiná.

873
01:01:57,844 --> 01:02:02,598
Teï si udìlejte pohodlí
a já vám pøipravím dobrou kávu.

874
01:02:02,718 --> 01:02:04,030
Dìkuju, paní Roseliebová.

875
01:02:05,028 --> 01:02:10,969
Volal jistý doktor Engler, nechal
tu adresu a že prý je to naléhavé.

876
01:02:11,227 --> 01:02:14,045
Stavím se ještì v redakci.
Dìkuju.

877
01:02:15,360 --> 01:02:17,133
Dìkuju.
- Prosím.

878
01:02:26,385 --> 01:02:27,688
Heil Hitler.

879
01:02:28,252 --> 01:02:29,919
Kde je Doktor Engler?

880
01:02:30,178 --> 01:02:32,006
Doktor Engler
už do redakce nepatøí.

881
01:02:32,126 --> 01:02:36,047
Redakci literárního èasopisu jsem
pøevzal já. Vy jste doktor Boeckel, ne?

882
01:02:36,282 --> 01:02:36,952
Ano.

883
01:02:37,072 --> 01:02:38,889
Jste pøidìlen do P.S.Ú.

884
01:02:39,664 --> 01:02:40,697
Kam jsem pøidìlen?

885
01:02:40,979 --> 01:02:42,802
Pro speciální úkoly.

886
01:02:43,284 --> 01:02:44,810
A moje literární stránka?

887
01:02:45,033 --> 01:02:46,912
To dìlá kolega Wiedemann.

888
01:02:47,170 --> 01:02:47,922
Heil Hitler.

889
01:02:48,215 --> 01:02:53,328
Tak je to.
Chci alespo�™ své osobní vìci.

890
01:02:53,715 --> 01:02:55,312
Támhle jsou ty krámy.

891
01:02:56,944 --> 01:02:58,952
Vy jednoduše vyklízíte cizí stoly?

892
01:02:59,072 --> 01:03:01,887
My budeme vyklízet ještì nìco úplnì
jiného, pane doktore Boeckele.

893
01:03:02,007 --> 01:03:03,781
O tom nepochybuju.

894
01:03:07,973 --> 01:03:09,570
Ah, pan doktor Boeckel.

895
01:03:09,957 --> 01:03:12,276
Nejdøív jste chtìl rychle odjet
a teï jste zpátky pøíliš brzy.

896
01:03:12,396 --> 01:03:13,474
A nebo pøíliš pozdì.

897
01:03:13,594 --> 01:03:16,444
Nástup! Pracovní porada!

898
01:03:16,679 --> 01:03:17,508
Jaký nástup?

899
01:03:17,628 --> 01:03:19,328
Pøíkaz platí pro všechny zamìstnance.

900
01:03:19,448 --> 01:03:22,063
Nebo se vám to nelíbí,
kolego Boeckele?

901
01:03:36,836 --> 01:03:37,952
Pozor!

902
01:03:42,251 --> 01:03:45,151
Hauptstellenleitere,
pracovníci jsou nastoupeni.

903
01:03:47,722 --> 01:03:49,331
Náš hlavní redaktor Olzelob.

904
01:03:50,582 --> 01:03:54,433
Toho "Hlavního" musíme zrušit.
Dnes jsme si všichni rovni.

905
01:03:55,582 --> 01:03:58,225
No, docela pìkné místo.

906
01:03:58,636 --> 01:04:00,607
Jenom s krásou práce
musíme ještì nìco udìlat.

907
01:04:01,687 --> 01:04:04,482
Támhle chybí obrázek vùdce
a trochu zelenì okolo.

908
01:04:04,717 --> 01:04:05,750
Jistì.

909
01:04:07,241 --> 01:04:09,120
To jsou redaktoøi.

910
01:04:17,035 --> 01:04:18,209
Zdravím tì, Bruno.

911
01:04:21,135 --> 01:04:21,887
Dobrý den.

912
01:04:23,730 --> 01:04:24,975
Vedoucí provozu!

913
01:04:26,207 --> 01:04:30,998
Ten pán tady ještì neumí nìmecký
pozdrav. Snad ho to èasem nauèíte!

914
01:04:32,216 --> 01:04:33,954
Hlaste se pak u mì v kanceláøi!

915
01:04:38,545 --> 01:04:39,895
Spolustraníci!

916
01:04:41,058 --> 01:04:47,027
Na naší nìmecké pracovní
frontì není dnes, díky našemu vùdci...

917
01:04:47,626 --> 01:04:51,829
ani jeden Nìmec
bez platu a chleba.

918
01:04:55,539 --> 01:04:58,509
Samozøejmì, že výjimky
jako vždy potvrzují pravidlo.

919
01:04:58,629 --> 01:05:01,820
Napøíklad náš Hans Boeckel
právì o své místo pøišel.

920
01:05:02,161 --> 01:05:06,414
Dalo se to ale èekat. Na takové
místo nahoøe patøí ruka nahoøe.

921
01:05:07,126 --> 01:05:11,545
No, jestli tohle je zrovna
ta správná adresa?

922
01:05:12,836 --> 01:05:14,611
Pojïte dál!

923
01:05:18,345 --> 01:05:20,013
Rád bych mluvil s vaším manželem.

924
01:05:20,318 --> 01:05:21,175
To mùžete.

925
01:05:21,295 --> 01:05:22,972
Tudy.

926
01:05:26,858 --> 01:05:28,701
Vy máte hosty,
to radši pøijdu zítra.

927
01:05:28,821 --> 01:05:32,412
To bude to stejný v zeleným.
Máme návštìvy každej den.

928
01:05:32,729 --> 01:05:33,961
Tak pojïte už!

929
01:05:36,013 --> 01:05:40,193
Proto jsme my kraniologové schopni...

930
01:05:40,313 --> 01:05:42,330
vyèíst z lebky rasové charakteristiky.

931
01:05:42,450 --> 01:05:44,134
Vezmìme napøíklad vaši hlavu.

932
01:05:44,357 --> 01:05:48,478
Dovolte mi
dotknout se vaší temenní kosti.

933
01:05:49,100 --> 01:05:52,185
Tenhle lebkovìdec
mi jde pomalu na nervy.

934
01:05:52,549 --> 01:05:55,661
Kde jen ten Bruno vìzí?

935
01:06:00,134 --> 01:06:03,691
No jistì, jako vždy s Doddy.

936
01:06:07,342 --> 01:06:08,693
Co ty tady chceš?

937
01:06:09,374 --> 01:06:10,841
Chtìl jsem jen požádat o radu.

938
01:06:12,407 --> 01:06:14,262
Ale teï mám zrovna hosty.

939
01:06:15,741 --> 01:06:16,822
No, tak...

940
01:06:18,019 --> 01:06:22,481
Doktùrku, vy jste tu taky.
To je od vás milé.

941
01:06:22,904 --> 01:06:25,810
Nìco k pití? Prosím.

942
01:06:27,595 --> 01:06:30,471
To je šampa�™ské.
- Tak už toho nech, ano!

943
01:06:30,941 --> 01:06:33,231
Jak to mluvíš se svou tchýní?

944
01:06:33,712 --> 01:06:35,118
No tak pojï se mnou.

945
01:06:35,951 --> 01:06:38,581
Je to dùležitý?
- Pro mì ano.

946
01:06:41,775 --> 01:06:44,375
A jak byste zaøadil mì,
pane profesore?

947
01:06:44,495 --> 01:06:50,498
No, øekl bych øímský,
latinský, ale i nìmecký typ.

948
01:06:50,920 --> 01:06:53,116
Tady vidíš, Doddy,
jak jsi namíchaná.

949
01:06:54,361 --> 01:06:57,343
Jaká že Doddy je?
Namíchaná?

950
01:06:57,942 --> 01:07:02,030
Doddy je dcerou slavného
houslisty z Travemünde.

951
01:07:03,721 --> 01:07:06,750
Jméno mi bohužel vypadlo.

952
01:07:07,126 --> 01:07:08,758
Co je na tom k smíchu?

953
01:07:08,878 --> 01:07:10,823
Byl to velmi slušný pán.

954
01:07:11,852 --> 01:07:14,916
Mìla jsem dìti
jen se slušnými pány.

955
01:07:15,621 --> 01:07:17,053
Prosím pøesta�™, ano!

956
01:07:17,173 --> 01:07:19,634
Každé dítì má
svého vlastního otce.

957
01:07:21,501 --> 01:07:25,000
No, vidíš to sám,
proti proudu se plavat nedá.

958
01:07:25,411 --> 01:07:28,346
Já jsem ten správnej vítr
chytil hned od zaèátku.

959
01:07:30,171 --> 01:07:33,047
Na zdraví.
- Na zdraví.

960
01:07:35,138 --> 01:07:37,932
No, nìco už vymyslíme.

961
01:07:38,205 --> 01:07:39,260
Ty mi chceš pomoct?

962
01:07:39,380 --> 01:07:47,151
Nebude to snadný, ale postarám se,
aby tì vzali do strany.

963
01:07:48,126 --> 01:07:50,381
Já do strany?
- No jasnì.

964
01:07:51,003 --> 01:07:53,680
Budeš patøit k elitì národa.

965
01:07:54,725 --> 01:07:56,028
To bych nechtìl.

966
01:08:01,392 --> 01:08:02,813
Tak to bys nechtìl!

967
01:08:05,231 --> 01:08:07,134
Jenom se do nezašpinit, co?

968
01:08:07,509 --> 01:08:08,812
My máme ty sraèky uklidit,

969
01:08:08,932 --> 01:08:11,571
a vy se jenom pohodlnì
povezete? Tak to ne!

970
01:08:11,830 --> 01:08:14,108
Pro takovýho riskovat nebudu!

971
01:08:14,601 --> 01:08:17,184
Promi�™, že jsem tì rušil.
Dobrou noc.

972
01:08:17,924 --> 01:08:19,039
Heil Hitler.

973
01:08:20,859 --> 01:08:23,254
Co je to za nesmysl.

974
01:08:23,560 --> 01:08:25,572
Vy jste urèitì taky jenom
taková poulièní smìs.

975
01:08:25,692 --> 01:08:26,910
Nedìlej tady cirkus.

976
01:08:27,030 --> 01:08:31,665
Ah, cirkus! Tvùj otec byl
kouzelníkem u mezinárodního cirkusu.

977
01:08:31,785 --> 01:08:35,000
Takže našeho Sturmführera vyèaroval, co?

978
01:08:35,413 --> 01:08:38,736
Umìl z klobouku
vyèarovat dva živý králíky...

979
01:08:38,856 --> 01:08:40,532
Ten zatracenej chlast...

980
01:08:40,652 --> 01:08:44,336
Koneckoncù, já pøece musím
vìdìt, kdo je jeho otec.

981
01:08:44,947 --> 01:08:46,755
Sekt! Sekt!

982
01:09:06,538 --> 01:09:13,513
<i>...dnes nám patøí Nìmecko
a zítra celý svìt.</i>

983
01:09:13,747 --> 01:09:18,251
No jistì, panstvo, celý svìt!
A co stojí svìt? Peníze.

984
01:09:18,371 --> 01:09:19,660
Hodnì penìz!

985
01:09:24,415 --> 01:09:29,056
<i>Chudý stát
si žádá dary
pro bohulibé cíle.</i>

986
01:09:30,113 --> 01:09:32,168
<i>Všude stojí kasièky a urnièky...</i>

987
01:09:32,288 --> 01:09:34,305
<i>a kravské zvonce.</i>

988
01:09:35,327 --> 01:09:39,746
<i>Chudý stát
si žádá dary
pro bohulibé cíle.</i>

989
01:09:40,897 --> 01:09:43,879
<i>Protože granáty a vojáci
a kanóny a patrony...</i>

990
01:09:43,999 --> 01:09:45,429
<i>stojí peníze.</i>

991
01:09:46,263 --> 01:09:50,589
<i>Volají masu
napl�™te kasu.</i>

992
01:09:51,563 --> 01:09:55,509
<i>Co bylo tvoje
je dneska moje.</i>

993
01:09:56,601 --> 01:10:01,174
<i>Chudý stát
si žádá dary
pro bohulibé cíle.</i>

994
01:10:02,266 --> 01:10:06,317
<i>Mazaný stát
je potøeba stále mazat.</i>

995
01:10:07,843 --> 01:10:10,356
<i>Na dožínky.
Na protivzduènou obranu.</i>

996
01:10:10,476 --> 01:10:13,151
<i>Na sjezd strany.
Na svaz matek.</i>

997
01:10:13,271 --> 01:10:15,863
<i>Na odklízení snìhu.
Na podporu mládeže.</i>

998
01:10:15,983 --> 01:10:18,176
<i>Na pøestárlé.
A víc, a víc, a víc.</i>

999
01:10:18,646 --> 01:10:21,411
<i>A i když se to nìkomu nelíbí?</i>

1000
01:10:21,705 --> 01:10:25,215
<i>Vùdce miluje jen ty
kteøí mu kasu naplní.</i>

1001
01:10:25,335 --> 01:10:30,041
<i>Chudý stát
si žádá dary
pro bohulibé cíle.</i>

1002
01:10:31,009 --> 01:10:32,888
<i>Protože bunkry a tanky</i>

1003
01:10:33,008 --> 01:10:35,682
<i>jsou už objednány.</i>

1004
01:10:36,058 --> 01:10:40,508
<i>Chudý stát
tì pøipraví o všechno.</i>

1005
01:10:41,591 --> 01:10:44,869
<i>Vezme si co potøebuje
a tobì nezùstane nic.</i>

1006
01:10:45,289 --> 01:10:46,769
<i>Nezùstane nic.</i>

1007
01:11:11,835 --> 01:11:12,636
Prosím?

1008
01:11:12,756 --> 01:11:15,102
Prosím,
kde je pan doktor Boeckel?

1009
01:11:15,222 --> 01:11:19,340
Vzadu v antikvariátu.
- Díky.

1010
01:11:23,030 --> 01:11:25,284
Prosím, je tu pan Boeckel?

1011
01:11:25,404 --> 01:11:27,421
Ano, okamžik, prosím.

1012
01:11:29,676 --> 01:11:32,177
Pane Boeckele!
- Už jdu.

1013
01:11:34,317 --> 01:11:35,855
Za chvíli pøijde.

1014
01:11:42,172 --> 01:11:43,311
Pøejete si?

1015
01:11:47,864 --> 01:11:49,590
Pøeju si tebe.

1016
01:11:54,264 --> 01:11:55,085
Kirsten.

1017
01:11:58,025 --> 01:12:00,268
Pamatuju si tì vyššího.

1018
01:12:02,487 --> 01:12:05,927
Trochu jsem se zmenšil.
- To nevadí.

1019
01:12:06,797 --> 01:12:09,439
Velcí muži dnes nejsou pøijemní.

1020
01:12:15,157 --> 01:12:18,069
Pane Boeckele, jsou bedny
pøipraveny k pøepravì!

1021
01:12:18,339 --> 01:12:19,490
Zrovna na tom pracuju.

1022
01:12:19,610 --> 01:12:22,554
Tak si pospìšte,
za pùl hodiny je tu špeditér.

1023
01:12:23,775 --> 01:12:28,660
Ve dvou to bude rychlejší.
Co pøijde dovnitø?

1024
01:12:29,729 --> 01:12:30,985
Všechno tady okolo.

1025
01:12:31,105 --> 01:12:32,500
Tak do práce!

1026
01:12:37,809 --> 01:12:40,627
Napsal jsi mi pøece,
že se máš dobøe.

1027
01:12:40,747 --> 01:12:43,633
Plnit bedny
dnes není to nejhorší.

1028
01:12:44,302 --> 01:12:47,813
A ty? Co dìláš v Mnichovì?

1029
01:12:48,282 --> 01:12:51,278
Já vùbec nejsem v Mnichovì,
jsem v Benátkách.

1030
01:12:51,701 --> 01:12:54,225
Otec mì tam poslal.

1031
01:12:54,345 --> 01:12:59,861
Aha, takže jsi v Benátkách!
To si udìláme projížïku gondolou.

1032
01:13:00,261 --> 01:13:01,646
Tøeba k Roseliebùm?

1033
01:13:02,706 --> 01:13:05,418
Poøád hraje na trumpetu?
- Ano.

1034
01:13:05,735 --> 01:13:09,692
Teï  to slyším ještì víc. Mám
tu malou komoru vedle kuchynì.

1035
01:13:15,179 --> 01:13:19,324
Tvoje kalhoty jsou víc pomaèkané,
než oblièej mého dìdeèka.

1036
01:13:19,794 --> 01:13:22,436
Ach Kirsten,
to je jedno, jak vypadám.

1037
01:13:23,311 --> 01:13:25,436
Pøece víš, co se tady dìje.

1038
01:13:25,765 --> 01:13:30,227
Sedím ve sklepì s knihami
a èekám na zázrak.

1039
01:13:30,814 --> 01:13:35,139
A až ten zázrak pøijde,
tak nesmíš být tak pomaèkaný.

1040
01:13:38,286 --> 01:13:43,417
Takhle nemùžeš chodit
a já tì tak chodit nenechám.

1041
01:13:44,897 --> 01:13:46,306
A co tvùj snoubenec?

1042
01:13:46,600 --> 01:13:50,404
Mùj snoubenec? Ach, ty myslíš
toho obchodníka s rybami.

1043
01:13:51,226 --> 01:13:53,140
K tomu jsem se už nevrátila.

1044
01:13:53,468 --> 01:13:55,320
Proè? Skonèilo to?

1045
01:13:55,978 --> 01:14:00,064
Už ho nebylo tøeba.
Tak jsem ho nechala umøít.

1046
01:14:01,403 --> 01:14:03,199
Docela ošklivé chování.

1047
01:14:03,692 --> 01:14:08,862
Už bych nikoho nemìla, kdybych
cestovala s obchodníkem s rybami.

1048
01:14:18,772 --> 01:14:20,087
Ulož to.

1049
01:14:22,811 --> 01:14:24,707
Ne, do skøínì ne.

1050
01:14:26,104 --> 01:14:27,372
Do kufru.

1051
01:14:28,335 --> 01:14:30,442
Proè do kufru?

1052
01:14:31,992 --> 01:14:33,988
Protože tì vezmu s sebou.

1053
01:14:34,293 --> 01:14:37,980
Do Dánska. Na vyžehlení.

1054
01:14:39,891 --> 01:14:43,601
No, nebyl to od naší
dámy krásný tah?

1055
01:14:44,153 --> 01:14:47,793
Dovolená od diktatury
je hezèí, než chodit za školu.

1056
01:14:48,122 --> 01:14:51,173
Výlet do modré
a všechno hnìdé je zapomenuto.

1057
01:14:51,443 --> 01:14:53,298
Tady se dá žít.

1058
01:14:55,811 --> 01:14:59,110
Tady jsou krávy na máslo
a ne pro dìla.

1059
01:14:59,568 --> 01:15:03,105
Tady nepotøebujete stranickou
legitimaci, nebo babièku.

1060
01:15:06,487 --> 01:15:11,411
Tady smí každý øíkat, co chce.
A tady smí každý  jíst, co chce.

1061
01:15:11,531 --> 01:15:12,174
Dìkuju.

1062
01:15:13,067 --> 01:15:14,922
Mluví jenom nìmecky.

1063
01:15:15,180 --> 01:15:18,139
Logicky, je to jeho mateøský jazyk.

1064
01:15:18,574 --> 01:15:21,920
Spoleènost se pochopitelnì
baví ve své mateøštinì.

1065
01:15:22,188 --> 01:15:28,070
Pokud to mohu struènì vysvìtlit,
pøijali našeho Hanse zdvoøile, ale chladnì.

1066
01:15:28,340 --> 01:15:33,899
Panuje spoleèenský odstup
a to se jim nedá zazlívat.

1067
01:15:34,827 --> 01:15:39,524
Otec Kirsten drží v ruce domácí
pálenku, 52 procent zaruèené.

1068
01:15:39,829 --> 01:15:44,248
Ale kdo vám zaruèí, že nìkdo z Nìmecka
není stopadesátiprocentní fanatik?

1069
01:15:47,759 --> 01:15:51,633
Hans rozumí každému slovu,
jenom neví, co znamenají v nìmèinì.

1070
01:15:55,960 --> 01:16:01,560
Tak takhle dobøe se daøí Dánùm
a Dankám a tìm, co jsou s Dány zadobøe.

1071
01:16:08,480 --> 01:16:12,600
Klidné bøehy v paprscích ranního slunce.

1072
01:16:12,720 --> 01:16:17,120
Drobné vlnky,
které už od nepamìti omývají pláž.

1073
01:16:17,280 --> 01:16:24,360
Kirsten je ke všemu odhodlána,
když byla na bøehu moøském políbena.

1074
01:16:25,080 --> 01:16:29,120
Chce se mu oddat
a dát mu svou ruku na celý život.

1075
01:16:44,440 --> 01:16:47,720
Rodina ví,
že tohle nemùže skonèit dobøe.

1076
01:16:48,640 --> 01:16:52,080
Kirsten ví,
že si jako vždy prosadí svou.

1077
01:16:52,120 --> 01:16:54,560
Jediný, kdo vùbec
nic neví,  je Hans.

1078
01:16:54,874 --> 01:16:57,040
Pohádali jste se?
- Ne.

1079
01:16:58,240 --> 01:17:02,520
Všichni mìli velikou radost.
- Z èeho?

1080
01:17:02,555 --> 01:17:04,720
Že si tì budu brát.

1081
01:17:05,160 --> 01:17:09,480
Dávám ti svùj souhlas.
Nebo se ti to nelíbí?

1082
01:17:10,040 --> 01:17:14,240
Ale Kirsten. Já nic nemám,
nic nejsem.

1083
01:17:15,240 --> 01:17:19,240
Ty jsi moc. Jsi mùj muž.

1084
01:17:22,840 --> 01:17:23,880
Co je!

1085
01:17:24,280 --> 01:17:26,480
Vstávat! Ženit se!

1086
01:17:26,680 --> 01:17:29,360
A to jsme v zemi svobody.

1087
01:17:38,240 --> 01:17:41,960
Nemìli jinou volbu.
Báli se, že uteèu.

1088
01:18:30,720 --> 01:18:35,720
Promi�™te. Ještì jsem nemìl pøíležitost
se s vámi seznámit, pane doktore.

1089
01:18:35,840 --> 01:18:37,160
Vy jste krajan?

1090
01:18:37,280 --> 01:18:39,360
Jmenuju se Lütjensee,
jsem z nìmeckého konzulátu.

1091
01:18:39,480 --> 01:18:41,040
Gratuluju!

1092
01:18:41,480 --> 01:18:43,680
Vám také, madam!

1093
01:18:44,600 --> 01:18:48,000
Zaøizoval jsem vám vízum pøi vaší
poslední cestì do Nìmecka.

1094
01:18:48,120 --> 01:18:49,480
Ach tak, opravdu?
- Ano.

1095
01:18:49,600 --> 01:18:52,880
Mohu si na okamžik odvést
vašeho manžela?

1096
01:18:53,200 --> 01:18:55,120
Omlouvám se.

1097
01:19:04,680 --> 01:19:08,680
Jen jsem vám chtìl øíct,
podle našich posledních zpráv z Berlína...

1098
01:19:08,800 --> 01:19:09,920
Díky...

1099
01:19:10,040 --> 01:19:12,880
Už by to mìlo brzy zaèít.

1100
01:19:13,640 --> 01:19:14,720
Co tím myslíte?

1101
01:19:14,840 --> 01:19:17,960
Neslyšel jste nic o incidentu
na polských hranicích?

1102
01:19:18,100 --> 01:19:19,180
Ano, ale...

1103
01:19:19,240 --> 01:19:23,760
Musíme poèítat s tím, že vùdce
se rozhodne pro násilné øešení.

1104
01:19:24,040 --> 01:19:26,280
Co to znamená, to pøece víte.

1105
01:19:26,400 --> 01:19:29,160
Válku?
- Ano.

1106
01:19:30,000 --> 01:19:31,800
Díky bohu, že jsi tady.

1107
01:19:32,160 --> 01:19:35,560
Madam, skrz vaše manželství
jste získala nìmecké obèanství.

1108
01:19:35,680 --> 01:19:38,880
Máme pokyny ihned vrátit
všechny nìmecké obèany...

1109
01:19:39,000 --> 01:19:41,280
zpìt na území Øíše.

1110
01:19:42,720 --> 01:19:44,400
A když nepùjdeme?

1111
01:19:44,840 --> 01:19:47,520
To bych vám neradil.

1112
01:19:49,320 --> 01:19:51,760
Už tomu rozumím.
- Hansi...

1113
01:19:59,240 --> 01:20:03,680
Prosím tì.
Prosím tì, nechoï.

1114
01:20:03,800 --> 01:20:07,280
Pøece tu zùstaneš?
- Nevím.

1115
01:20:12,120 --> 01:20:15,120
Náš nejkrásnìjší den.

1116
01:20:16,880 --> 01:20:20,200
Možná to nebude tak zlé.

1117
01:20:21,960 --> 01:20:29,640
Hansi, jsem tvoje žena.
Zùstanu s tebou, jak dlouho to pùjde.

1118
01:20:46,440 --> 01:20:48,280
Nìmecké ženy!

1119
01:20:48,960 --> 01:20:51,080
Vaši muži jsou na frontách,

1120
01:20:51,200 --> 01:20:53,840
na východì a na západì,
severu i jihu.

1121
01:20:54,160 --> 01:20:56,360
Oèekávají od nás,
že mi, zde doma...

1122
01:20:56,480 --> 01:20:58,000
budeme plnit svou povinnost.

1123
01:20:58,120 --> 01:21:00,800
Služba doma je jako
služba na frontì.

1124
01:21:01,080 --> 01:21:05,120
Z historie víme,
že lepší myšlenka a lepší lid...

1125
01:21:05,240 --> 01:21:07,560
vždy zvítìzili.

1126
01:21:07,680 --> 01:21:13,360
I když po 5 letech bojù
stojí nepøítel na hranicích,

1127
01:21:13,480 --> 01:21:15,280
mùže zkusit pøijít.

1128
01:21:15,400 --> 01:21:20,040
My máme neotøesitelnou
víru v koneèné vítìzství.

1129
01:21:21,720 --> 01:21:23,880
Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil.

1130
01:21:30,160 --> 01:21:33,440
Co se to stalo?
- Pøetrhl se film.

1131
01:21:34,960 --> 01:21:37,880
Tak to zase neuvidíme
koneèné vítìzství.

1132
01:21:38,840 --> 01:21:40,520
S tím se musíme smíøit.

1133
01:21:41,120 --> 01:21:42,840
A jak to bude dál?

1134
01:21:42,960 --> 01:21:45,600
Zatím to vždycky nìjak pokraèovalo.

1135
01:21:55,800 --> 01:21:58,960
Vy tam, ustupte
prosím z mojí hromádky.

1136
01:21:59,080 --> 01:22:00,880
To je také dar nebes.

1137
01:22:01,520 --> 01:22:03,400
Schindler.

1138
01:22:03,880 --> 01:22:05,040
Jak prosím?

1139
01:22:05,160 --> 01:22:08,960
Vy mì nepoznáváte, pane Schindlere?
Hans Boeckel. Byl jste mùj tøídní.

1140
01:22:09,760 --> 01:22:15,760
Ano, Boeckel. Vzpomínám si.
Byl jsi dobrý student.

1141
01:22:15,880 --> 01:22:18,400
Byl jsi také voják?
Co dìláš v Neustadtu?

1142
01:22:18,520 --> 01:22:20,320
Moje žena tady na mì èekala.

1143
01:22:20,440 --> 01:22:22,920
Tak, oženil jsi se?

1144
01:22:23,040 --> 01:22:27,960
Víš nìco o ostatních ze tøídy?
Nìkteøí mi psali, ale...

1145
01:22:28,400 --> 01:22:30,520
Ale èasem jich bylo poøád ménì.

1146
01:22:31,040 --> 01:22:33,360
Steina jsem ještì potkal,
než odešel.

1147
01:22:33,480 --> 01:22:34,680
A Bruno Tichese.

1148
01:22:34,960 --> 01:22:37,840
Ach, Tiches.
Chování nedostateèné.

1149
01:22:37,960 --> 01:22:39,800
Mìl pøece docela vysoké
postavení ve stranì.

1150
01:22:39,920 --> 01:22:41,040
Co dìlá teï?

1151
01:22:41,160 --> 01:22:43,000
Pokud žije, daøí se mu urèitì zle.

1152
01:22:43,120 --> 01:22:45,580
Ano, ano.
Nikdo neunikne svému trestu.

1153
01:22:47,520 --> 01:22:51,480
Už zvoní.
Beze mne nemùžou dítì pokøtít.

1154
01:22:51,560 --> 01:22:53,000
Stal se z vás dìdeèek?

1155
01:22:53,120 --> 01:22:58,120
Ne, jenom hraju na varhany.
Poslednì jsem dostal bochník chleba.

1156
01:22:58,240 --> 01:22:59,480
Máš taky dìti?

1157
01:22:59,600 --> 01:23:02,200
Mám, holèièce jsou 3 roky
a synkovi bude 6.

1158
01:23:02,680 --> 01:23:04,540
Alespo�™ už nebude muset být vojákem.

1159
01:23:05,360 --> 01:23:08,200
Díky Bohu.
Teï už je nadobro konec.

1160
01:23:09,360 --> 01:23:11,220
Navštiv mì se ženou.

1161
01:23:11,260 --> 01:23:12,360
Nashledanou.

1162
01:23:18,960 --> 01:23:22,920
Dobrý den, milá ženo.
Tak jsem zase tady.

1163
01:23:23,000 --> 01:23:28,300
To je skvìlé, milý muži.
Dostal jsi nìco za ten zlatý valoun?

1164
01:23:29,840 --> 01:23:34,000
No jistì, milá ženo,
za ten jsem dostal konì.

1165
01:23:36,560 --> 01:23:40,920
To je skvìlé, milý muži,
to si mùžeme vyrazit v koèáru.

1166
01:23:41,420 --> 01:23:45,940
Moje milá ženo,
toho konì jsem vymìnil za krávu.

1167
01:23:50,200 --> 01:23:55,080
To je skvìlé, milý muži, z krávy
bude mléko a z mléka smetana...

1168
01:23:55,560 --> 01:23:57,600
a ze smetany budeme mít máslo.

1169
01:24:04,120 --> 01:24:11,000
Psssst, musíme být potichu. Když se
pan Blum bude zlobit, nebude divadlo.

1170
01:24:13,680 --> 01:24:17,160
A kde máš chleba, milý muži?
V kapse?

1171
01:24:17,380 --> 01:24:18,260
Ne.

1172
01:24:18,880 --> 01:24:22,680
Nebo tady?
- Oh, ty mì lechtáš!

1173
01:24:31,080 --> 01:24:34,600
Ticho tam, sakra!
Už toho mám dost!

1174
01:24:35,880 --> 01:24:38,360
Teï už nebudeme dìlat divadlo?

1175
01:24:38,560 --> 01:24:42,360
Ne, teï už nebude divadlo,
nebo s námi udìlá divadlo pan Blum.

1176
01:24:43,780 --> 01:24:44,705
To je tatínek!

1177
01:24:45,778 --> 01:24:46,840
Tati, máš nìco?

1178
01:24:47,160 --> 01:24:50,320
Nepozdravíme se nejdøív?

1179
01:24:51,440 --> 01:24:52,880
A ty, zlatíèko?

1180
01:24:54,000 --> 01:24:57,800
To je moje panenka.
- Ta je ale hezká!

1181
01:24:58,177 --> 01:24:59,200
A co já?

1182
01:25:01,440 --> 01:25:03,880
Pan Blum nám zase nadával.

1183
01:25:04,000 --> 01:25:08,120
Jen ho nech, døíve jsme nemohli,
tak to teï musíme dohnat.

1184
01:25:08,240 --> 01:25:11,520
A ty, mùj cukøíèku?
Ty taky nadáváš, když se ti nìco nelíbí.

1185
01:25:14,400 --> 01:25:19,080
A vy teï jdìte domù a až zas
bude divadlo, dáme vám vìdìt.

1186
01:25:20,560 --> 01:25:21,580
Nashledanou.

1187
01:25:29,200 --> 01:25:32,120
Tati, to jsi pøinesl
jen tuhle vìtev?

1188
01:25:32,200 --> 01:25:35,120
S tou mùžeme zimì topit celý den.

1189
01:25:35,240 --> 01:25:36,680
A k jídlu nic?

1190
01:25:36,800 --> 01:25:42,640
Ale ano, tady, houby.
Høib pravý.

1191
01:25:43,040 --> 01:25:46,920
Jenom jeden?
- Ale ne, ještì dva.

1192
01:25:47,280 --> 01:25:52,520
To je skvìlé, milý muži.
Udìlám z nich výbornou houbovou polévku.

1193
01:25:52,640 --> 01:25:55,720
Tak dobrou jste ještì nejedli.

1194
01:25:55,840 --> 01:25:59,960
Jsi úžasná, Kirsten,
i když domù pøinesu tak málo.

1195
01:26:00,400 --> 01:26:04,400
Hlavní je, že se každý den vrátíš.

1196
01:26:04,880 --> 01:26:07,440
To jsi 5 let nemohl.

1197
01:26:13,520 --> 01:26:18,480
U sedlákù už nic nedostanu,
jenom kdyby bylo nìco na výmìnu.

1198
01:26:21,600 --> 01:26:26,240
Zlobily by se tvé sestry, kdyby
vìdìly, že sníme jejich svatební dar?

1199
01:26:27,000 --> 01:26:30,600
Urèitì ne,
takový koberec chutná moc dobøe.

1200
01:26:31,320 --> 01:26:35,520
Pojï, tati, rychle!
Pojede jídlo pro pana Bluma.

1201
01:26:35,640 --> 01:26:39,840
Uli, tohle slušný èlovìk nedìlá.
Okamžitì to zavøi.

1202
01:26:42,920 --> 01:26:49,120
Vidìl jsi to, tati? Dvì opravdová vejce.
To je sežere úplnì sám?

1203
01:26:49,760 --> 01:26:52,240
Uli, pan Blum nic nežere.

1204
01:26:52,600 --> 01:26:55,240
A z èeho je teda tak tlustej?

1205
01:26:55,880 --> 01:27:03,960
No víš, Uli, máme sice k jídlu jen pár hub,
ale zato jsme veselí a máme se rádi.

1206
01:27:04,280 --> 01:27:08,680
A pan Blum sedí nahoøe, osamìlý
a naštvaný a jí svoje vejce.

1207
01:27:08,800 --> 01:27:10,880
Chtìl bys to s ním vymìnit?

1208
01:27:11,000 --> 01:27:13,080
No jasnì, tati.

1209
01:27:33,480 --> 01:27:37,440
Kirsten, tohle slušný èlovìk nedìlá.
Okamžitì to zavøi.

1210
01:27:37,475 --> 01:27:41,424
Takhle mùžeme poslouchat hudbu.

1211
01:27:42,720 --> 01:27:45,240
Hraje valèík.

1212
01:27:45,360 --> 01:27:48,920
Ale docela urèitì netancuje.

1213
01:27:53,480 --> 01:27:59,040
Ale my bychom mohli tancovat,
když budeme docela potichu.

1214
01:28:09,380 --> 01:28:12,800
Jako pøi našem prvním Silvestru.

1215
01:28:12,920 --> 01:28:15,840
A pak pøišli Roseliebovi.

1216
01:28:18,200 --> 01:28:20,720
Jako o naší svatbì.

1217
01:28:20,880 --> 01:28:23,720
Ano, a pak pøišla válka.

1218
01:28:24,760 --> 01:28:29,520
A teï jsme chudí.
Teï už mùže být jen lépe.

1219
01:28:34,200 --> 01:28:36,840
Tak, a je konec.

1220
01:28:45,040 --> 01:28:51,560
Není ten život krásný?
Žádné brambory, žádné mléko.

1221
01:28:52,160 --> 01:28:55,600
A øezník má jenom heringa.

1222
01:28:55,720 --> 01:28:58,600
A nemá nic na sebe.

1223
01:28:58,820 --> 01:29:02,480
Ale já mám tebe.
- A já mám tebe.

1224
01:29:05,840 --> 01:29:09,480
Dìti.
A vás máme taky.

1225
01:29:23,120 --> 01:29:24,680
My ètyøi.

1226
01:29:24,800 --> 01:29:29,000
Nejsme ètyøi, jsme jeden.

1227
01:29:36,800 --> 01:29:38,760
Co byste za to ještì chtìl?

1228
01:29:38,880 --> 01:29:40,440
To je docela starý kus.

1229
01:29:40,560 --> 01:29:41,960
Alespo�™ že to pøiznáváte.

1230
01:29:42,080 --> 01:29:43,805
"Nový" se mu øíkat nedá.

1231
01:29:43,840 --> 01:29:46,000
Mám takových vìcí už dost.

1232
01:29:46,280 --> 01:29:49,800
Víc za to nebude.
Vám se to nezdá dost?

1233
01:29:49,920 --> 01:29:52,880
Mohl bych ještì dostat pár vajec?
Ten koberec je cenný.

1234
01:29:53,000 --> 01:29:54,600
Tak si ho zase odneste!

1235
01:29:54,720 --> 01:29:57,480
Paní Vettelová, je tu pan Anders.

1236
01:29:57,760 --> 01:30:00,320
Ach, pan Anders?
Ano, ano, hned pøijdu.

1237
01:30:09,080 --> 01:30:12,280
Tady, berte.
- Dìkuju.

1238
01:30:13,160 --> 01:30:16,920
Tak už jdìte.
Slyšel jste, dùležitá návštìva.

1239
01:30:23,080 --> 01:30:26,240
Na shledanou a mockrát dìkuju.
- No jo, rádo se stalo.

1240
01:30:36,600 --> 01:30:38,400
Tiches.

1241
01:30:40,200 --> 01:30:43,840
Žádný jméno.
Teï se jmenuju jinak.

1242
01:30:43,960 --> 01:30:45,560
Bruno, zase úplnì jinak.

1243
01:30:46,000 --> 01:30:48,440
Boeckele, starej kamaráde.

1244
01:30:48,660 --> 01:30:50,280
Sháníš jídlo?
- Ano.

1245
01:30:50,400 --> 01:30:51,760
Neboj se, já ti to neberu.

1246
01:30:51,880 --> 01:30:53,920
Bruno má všechno,
co potøebuje. Pøece vidíš.

1247
01:30:54,040 --> 01:30:56,520
Obchoduju teï s hrnci.
Mám nevìstu z branže.

1248
01:30:56,760 --> 01:30:58,600
Nevìstu?
Co je s Evelyn?

1249
01:30:59,560 --> 01:31:02,960
Jsme dávno rozvedeni.
Pøece znáš Meisegeierovi.

1250
01:31:03,080 --> 01:31:06,280
Chceš jeden?
- Kolik stojí?

1251
01:31:08,320 --> 01:31:12,040
Poøád ten starý idealista.
Co máš s tìmi penìzi,

1252
01:31:12,160 --> 01:31:14,360
takhle hrnec nedostaneš,
ne ode mì.

1253
01:31:14,480 --> 01:31:17,040
Musíš to nìjak kompenzovat,
jenom tak nìco dostaneš.

1254
01:31:17,160 --> 01:31:19,120
Aha, tøeba auto.

1255
01:31:19,840 --> 01:31:23,080
No ovšem. Dostal jsem
ho od okupaèních sil.

1256
01:31:23,200 --> 01:31:26,120
Kvùli pomoci pøi obnovì
nìmeckého hospodáøství.

1257
01:31:26,880 --> 01:31:30,040
Tak, už jseš zase v politice?
- O ne, ne.

1258
01:31:30,240 --> 01:31:33,440
Už jsem se pouèil. A nás z tìch
hoven vytáhne zase nìkdo jinej.

1259
01:31:33,560 --> 01:31:36,120
Potom, co vy jste
nás do nich dostali.

1260
01:31:36,320 --> 01:31:37,960
Moment, moment,
co myslíš tím vy?

1261
01:31:38,080 --> 01:31:40,880
No ty a ta tvoje partaj,
ten tvùj vùdce.

1262
01:31:42,640 --> 01:31:44,960
Poslyš. jsi pøece
inteligentní èlovìk.

1263
01:31:45,120 --> 01:31:48,120
Víš stejnì dobøe jako já,
že ten chlap byl blázen.

1264
01:31:48,240 --> 01:31:50,160
A pøesto jsi celou tu dobu...

1265
01:31:50,280 --> 01:31:53,160
No, jasnì, já...
Nìjakej èas jsem u toho byl.

1266
01:31:53,680 --> 01:31:57,240
Mìl by sis uvìdomit, že lidi
jako já zabránili nejhoršímu.

1267
01:31:57,680 --> 01:32:01,640
Kdo ví, kde bys byl, kdybych
nad tebou nedržel ochrannou ruku.

1268
01:32:04,880 --> 01:32:07,000
Bruno, víš co ty jseš?

1269
01:32:07,320 --> 01:32:11,120
Svinì, klidnì to øekni.
Ale spolehni se, já se protluèu.

1270
01:32:11,360 --> 01:32:13,880
Dokonce i teï. A vždycky.

1271
01:32:16,680 --> 01:32:22,120
Haló, paní Vettelová.
Jak se daøí?

1272
01:32:22,240 --> 01:32:25,080
Co se povídá mezi slepicemi?

1273
01:32:25,200 --> 01:32:26,920
Poøád to samé, pane Andersi.

1274
01:32:27,040 --> 01:32:29,520
Možná by se slepièkám líbilo tohle.

1275
01:32:30,640 --> 01:32:34,080
Pojïte, pane Andersi.
Dáme si šálek kávy. Zrnková.

1276
01:32:34,200 --> 01:32:36,800
Kávu z jeèmene
bychom samozøejmì nepili.

1277
01:32:36,920 --> 01:32:38,760
Znáte ho?

1278
01:32:38,880 --> 01:32:42,680
Od vidìní. Jeden z tìch,
co se poøád litujou,

1279
01:32:42,960 --> 01:32:45,600
místo aby si pomohli sámi.

1280
01:32:45,720 --> 01:32:48,400
No, to vy jste jinej kabr�™ák.

1281
01:32:48,435 --> 01:32:50,117
Na to vemte jed.

1282
01:32:51,840 --> 01:32:55,400
Pane Steine, opravdu to pro mého
manžela chcete udìlat?

1283
01:32:55,520 --> 01:32:57,760
Pokud mohu trochu pomoci.

1284
01:32:58,240 --> 01:33:02,400
Promi�™te.
Je to pro mì hrozný den.

1285
01:33:02,520 --> 01:33:06,560
Mám takovou radost,
nedá se to vydržet.

1286
01:33:09,240 --> 01:33:11,800
Pøipravím nám nìco k pití.

1287
01:33:13,000 --> 01:33:17,120
Chcete si nìco hezkého pøeèíst,
tøeba dotazník?

1288
01:33:18,280 --> 01:33:19,680
Kdo je tam?

1289
01:33:19,800 --> 01:33:22,120
Tady ježíšek.

1290
01:33:22,440 --> 01:33:25,440
Ježíšek? Uprostøed léta?

1291
01:33:26,940 --> 01:33:28,000
To už mám druhé vánoce.

1292
01:33:28,160 --> 01:33:32,160
Podívejte, milé dìti,
co jsem vám pøinesl.

1293
01:33:32,195 --> 01:33:33,940
To je tatínek.

1294
01:33:36,320 --> 01:33:40,320
Èlovìèe, Siegfriede,
kde se tu bereš?

1295
01:33:40,440 --> 01:33:43,440
Z nového domova do starého.

1296
01:33:43,560 --> 01:33:47,200
Pøedstav si, má pro tebe místo.
Noviny v Mnichovì.

1297
01:33:47,840 --> 01:33:51,800
Vydìláš peníze a koupíme si byt.
Vlastní byt.

1298
01:33:52,000 --> 01:33:56,400
Slyšel jsi, Uli?
Vlastní byt!

1299
01:33:59,760 --> 01:34:01,680
Ticho!

1300
01:34:04,440 --> 01:34:08,200
Držte už klapaèku!
Už jste se nás našikanoval dost!

1301
01:34:08,320 --> 01:34:15,200
Abyste vìdìl, budeme se stìhovat
do Mnichova, do vlastního bytu.

1302
01:34:15,320 --> 01:34:18,560
A bez vašeho
hloupého výtahu na jídlo.

1303
01:34:20,668 --> 01:34:21,900
Dobrou chu!

1304
01:34:27,040 --> 01:34:32,080
Ulice se cítí osamìle.

1305
01:34:32,760 --> 01:34:37,000
A továrna už nevyváží døevo.

1306
01:34:37,660 --> 01:34:42,120
Jen tu a tam je slyšet motor.

1307
01:34:42,240 --> 01:34:46,320
Není divu, po prohrané válce.

1308
01:34:46,740 --> 01:34:50,300
Z lepenky a døeva jsou záclony.

1309
01:34:51,540 --> 01:34:55,580
Plot je pokryt mozaikou papírù.

1310
01:34:56,060 --> 01:35:00,540
Kdo chce kouøit,
musí se obsloužit sám.

1311
01:35:00,660 --> 01:35:04,340
Není divu, po prohrané válce.

1312
01:35:04,500 --> 01:35:06,940
Jednou jsme byli svobodni.

1313
01:35:07,220 --> 01:35:09,300
Teï jsme obsazeni.

1314
01:35:09,660 --> 01:35:13,860
Zemì je rozdìlena.
Co teï budeme dìlat?

1315
01:35:13,980 --> 01:35:17,060
Teï pøijde konjuktura,
teï pøijde konjuktura.

1316
01:35:17,180 --> 01:35:20,060
Teï dostanete v krámì všechno.
Uzená žebírka a boty s podrážkou.

1317
01:35:20,180 --> 01:35:23,260
Pøichází konjuktura,
pøichází konjuktura.

1318
01:35:23,380 --> 01:35:26,140
Nìmecké bøicho
se plní a zakulacuje.

1319
01:35:26,260 --> 01:35:28,940
Teï si užíváme.

1320
01:35:29,060 --> 01:35:31,780
Není divu, po prohrané válce.

1321
01:35:31,900 --> 01:35:34,580
Mùžeme se vozit autem
a nemusíme šetøit palivo.

1322
01:35:34,700 --> 01:35:37,620
Kdo má starosti,
mùže je øešit alkoholem.

1323
01:35:37,740 --> 01:35:40,380
Obchody nabízejí luxusní zboží.

1324
01:35:40,500 --> 01:35:43,710
První náckové
píšou pilnì memoáry.

1325
01:35:43,760 --> 01:35:45,840
Vydavatelé jsou nekritiètí.

1326
01:35:46,100 --> 01:35:48,700
Není divu, po prohrané válce.

1327
01:35:48,820 --> 01:35:51,380
Není divu, po prohrané válce.

1328
01:35:52,260 --> 01:35:57,180
I když jsme chudá zemì
a jsme dost zkažení,

1329
01:35:57,300 --> 01:36:02,900
ukazujeme, jak jsme skvìlí
i když trochu pøetažení.

1330
01:36:03,340 --> 01:36:10,220
Zas tluèem do bubnù.
Žijeme vysoko, vysoko, vysoko, vysoko...

1331
01:36:10,820 --> 01:36:13,620
Máme hospodáøský zázrak,
máme hospodáøský zázrak.

1332
01:36:13,740 --> 01:36:16,580
Sice jsou lidi,
co žijí ve špínì a marastu,

1333
01:36:16,780 --> 01:36:19,300
ale za to mùžou náckové,
kteøí nás zadlužili.

1334
01:36:19,420 --> 01:36:22,260
A náš stát musí platit.

1335
01:36:22,660 --> 01:36:24,980
Jsme rozdìlená republika.

1336
01:36:25,100 --> 01:36:28,820
Není divu, není divu, není divu...

1337
01:36:28,940 --> 01:36:31,660
po prohrané válce.

1338
01:36:32,060 --> 01:36:33,600
Mám èekat, pane øediteli?

1339
01:36:33,620 --> 01:36:37,100
Samozøejmì budeš èekat
a odpus si ten ironický tón!

1340
01:36:37,220 --> 01:36:40,020
Mì mùžeš dìkovat,
že zase smíš nosit uniformu.

1341
01:36:47,440 --> 01:36:48,600
Jmenuju se Tiches.

1342
01:36:48,620 --> 01:36:51,620
Do redakce?
- Mám schùzku s øeditelem. Èeká mì.

1343
01:36:51,740 --> 01:36:53,140
Kde to je?
- V 5. patøe.

1344
01:36:53,260 --> 01:36:56,140
Výtah je v opravì.

1345
01:36:56,620 --> 01:36:58,100
Ještì tohle!

1346
01:37:00,060 --> 01:37:02,100
Nìco dùležitého?

1347
01:37:03,220 --> 01:37:06,020
Ptají se, jestli pojedete ve støedu
do Hamburku na premieru Electry?

1348
01:37:06,140 --> 01:37:07,860
Ne, a jede doktor Krug.

1349
01:37:07,980 --> 01:37:10,100
Moje žena pokaždé vyhlašuje vzpouru,
když nìkam jedu.

1350
01:37:10,420 --> 01:37:11,660
Dobrý den.

1351
01:37:11,780 --> 01:37:13,900
Jdete brzy.

1352
01:37:14,740 --> 01:37:19,020
Chlapec potøebuje nový oblek.
Od rána už zase vyrostl.

1353
01:37:19,300 --> 01:37:22,380
Vrátím se za hodinu.

1354
01:37:22,980 --> 01:37:24,860
Milostivá paní.

1355
01:37:25,060 --> 01:37:28,060
A Boeckel junior. Vyrostl jste!

1356
01:37:28,180 --> 01:37:31,300
Není tak velký,
jenom tak vypadá.

1357
01:37:31,620 --> 01:37:33,460
Máte jít nahoru k øediteli.

1358
01:37:33,580 --> 01:37:36,700
Co se dìje?
- Je u nìj nìjaký pan Tiches.

1359
01:37:37,060 --> 01:37:38,940
Tiches?
- Ano.

1360
01:37:39,620 --> 01:37:40,900
Dìkuju. Hned pøijdu.

1361
01:37:41,020 --> 01:37:42,100
Nashledanou.

1362
01:37:42,220 --> 01:37:44,340
Co od tebe ten pacholek
mùže chtít?

1363
01:37:44,460 --> 01:37:47,020
Trochu jsem si ho
v páteèním vydání podal.

1364
01:37:47,060 --> 01:37:49,320
Zatopil jsi mu, tati?

1365
01:37:50,720 --> 01:37:52,780
Tady, èti.

1366
01:37:55,900 --> 01:37:59,920
"Není dùvodu, abychom
panu Bruno Tichesovi pøispívali...

1367
01:37:59,980 --> 01:38:03,460
do jeho nadace.
Jeho zámìry zcela jistì nejsou nezištné.

1368
01:38:03,580 --> 01:38:07,060
Jako bývalý nacista by
toho mìl ještì hodnì odèinit."

1369
01:38:07,180 --> 01:38:09,700
Jemu bys mohl øíct
ještì docela jinaèí vìci.

1370
01:38:09,820 --> 01:38:10,980
To taky udìlám.

1371
01:38:11,100 --> 01:38:14,180
Pùjdu s tebou.
- K øediteli?

1372
01:38:14,300 --> 01:38:15,420
Ne, ke dveøím.

1373
01:38:15,540 --> 01:38:18,460
Když tam budu, budeš silnìjší.

1374
01:38:18,660 --> 01:38:20,100
Pojï, Uli.

1375
01:38:20,500 --> 01:38:23,060
V továrnì jsme museli
snášet ty jeho øeèi.

1376
01:38:23,180 --> 01:38:26,220
A nezapome�™, že jsi kvùli nìmu
musel pracovat ve sklepì.

1377
01:38:26,340 --> 01:38:27,620
Mám ho taky poslat do sklepa?

1378
01:38:27,740 --> 01:38:29,940
Takoví lidé patøí mnohem níž.

1379
01:38:30,060 --> 01:38:32,380
Nenech si nic líbit!
Slyšíš? Nenech si nic líbit!

1380
01:38:41,060 --> 01:38:44,940
Tak to jsi ty!
Bývalý kamarád za školy.

1381
01:38:45,000 --> 01:38:47,100
Ach, takže pánové se znají.

1382
01:38:47,220 --> 01:38:49,140
Prosím.

1383
01:38:51,180 --> 01:38:53,740
Pane doktore Boeckele,
pan Tiches je rozrušen...

1384
01:38:53,860 --> 01:38:55,701
Ne rozrušen, já jsem pobouøen!

1385
01:38:55,736 --> 01:38:58,780
Pan Tiches je pobouøen kvùli
vašemu komentáøi v páteèním vydání.

1386
01:38:58,900 --> 01:39:01,740
Požaduji,
aby ta pomluva byla odvolána.

1387
01:39:01,860 --> 01:39:03,500
Nebudu nic odvolávat.

1388
01:39:03,620 --> 01:39:05,340
Ale pane doktore,
mìli bychom se pokusit...

1389
01:39:05,460 --> 01:39:08,860
Uvedl jsem jen fakta,
politickou minulost pana Tichese.

1390
01:39:08,980 --> 01:39:10,260
Moje minulost?

1391
01:39:10,380 --> 01:39:12,700
Vystoupil jsem veøejnì proti Hitlerovi.

1392
01:39:12,860 --> 01:39:14,460
Kdy to bylo?
- Pøed dvìma roky.

1393
01:39:14,580 --> 01:39:15,900
To teï nehraje roli.

1394
01:39:16,020 --> 01:39:18,340
Ty jsi byl vždycky proti.
- Ano.

1395
01:39:18,540 --> 01:39:22,500
A co jsi udìlal?
Riskoval jsi? Øekl jsi svùj názor?

1396
01:39:22,720 --> 01:39:25,580
Napsal jsi nìkdy nìco
proti Hitlerovi?

1397
01:39:26,300 --> 01:39:31,260
Když je dùm v plamenech,
inkoustem ho neuhasíš.

1398
01:39:31,620 --> 01:39:33,620
Mìlo se nìco udìlat døív.

1399
01:39:34,260 --> 01:39:36,220
A proè jste nic neudìlali?

1400
01:39:36,620 --> 01:39:41,980
Protože jsme vás nebrali vážnì.
Ale mezitím jsme se pouèili.

1401
01:39:42,220 --> 01:39:46,580
Na vás se musí dát pozor døív,
než budete mít v ruce sirky.

1402
01:39:46,900 --> 01:39:49,620
A proto nebude nic dementováno
a nebude nic odvoláváno.

1403
01:39:50,300 --> 01:39:52,580
Tak to vám tedy
nìco øeknu, pánové.

1404
01:39:52,780 --> 01:39:56,060
Víte o mém vlivu
na velké prùmyslové podniky.

1405
01:39:56,420 --> 01:39:58,980
Postarám se,
aby u vás nikdo neinzeroval,

1406
01:39:59,100 --> 01:40:01,220
dokud tady bude pracovat
tenhle pan Boeckel.

1407
01:40:01,340 --> 01:40:03,620
Nic mì to nebude stát,
ale vy pùjdete dolù.

1408
01:40:03,740 --> 01:40:05,060
Ale prosím vás, pane Tichesi.

1409
01:40:05,180 --> 01:40:06,820
Generální øeditel Tiches.

1410
01:40:06,940 --> 01:40:11,380
Kvùli vám jsem už jednou letìl
z práce. I když teï poletím znovu,

1411
01:40:11,820 --> 01:40:13,100
mì už nezastrašíte.

1412
01:40:13,220 --> 01:40:15,660
Nashledanou, pane Boeckele,
ještì o mì uslyšíte.

1413
01:40:15,780 --> 01:40:20,660
Proè neøeknete rovnou "Heil Hitler"?
Tak jsem to od vás zvyklý.

1414
01:40:23,940 --> 01:40:26,060
Prima, tati.

1415
01:40:31,640 --> 01:40:35,980
Ještì uvidíme, kdo prohrál!

1416
01:40:44,300 --> 01:40:45,340
Stát! Stát!

1417
01:40:48,580 --> 01:40:52,620
"MIMO PROVOZ"
Dolù, ale tentokrát definitivnì.

1418
01:40:59,580 --> 01:41:02,300
Pøesta�™, teï musíme
hrát nìco smutnýho.

1419
01:41:02,420 --> 01:41:04,305
Já myslel,
že to je "Happy End".

1420
01:41:04,720 --> 01:41:07,580
To nemáš žádnou pietu?
No tak, varhany.

1421
01:41:16,340 --> 01:41:20,060
K takové slavnostní chvíli
patøí samozøejmì cylindry.

1422
01:41:20,380 --> 01:41:25,900
6-cylindry, 8-cylindry,
12-cylindry a více-cylindry.

1423
01:41:27,380 --> 01:41:30,180
A nyní mi dovolte,
abych uvedl nìkolik špièek.

1424
01:41:30,300 --> 01:41:33,420
Zde vidíte špièky úøadù,
špièky prùmyslu,

1425
01:41:33,540 --> 01:41:36,260
hospodáøství a obchodu.

1426
01:41:36,740 --> 01:41:41,660
A také mnozí kamarádi z Velké doby...

1427
01:41:41,780 --> 01:41:44,740
zùstávají vìrni.

1428
01:41:47,220 --> 01:41:50,540
Dokonce až z Argentiny
pøispìchali milí pøíbuzní.

1429
01:41:50,700 --> 01:41:54,660
Se�™ora Maisagara s dcerami
z Buenos Aires.

1430
01:41:55,820 --> 01:42:01,420
Co je to? Ještì vyznamenání?
To je špatnì, chlapèe, jsi na jiném pohøbu.

1431
01:42:03,420 --> 01:42:07,060
Ministerský rada doktor Sense
pronáší k pozùstalým nìkolik slov...

1432
01:42:07,180 --> 01:42:12,260
a je sám dojat textem,
který mu sepsal jeho tiskový šéf.

1433
01:42:12,580 --> 01:42:16,260
"V jeho duchu chceme žít dál."

1434
01:42:16,500 --> 01:42:20,100
Pochopitelnì, že se pøi tom
mnohé klobouky zdvíhají.

1435
01:42:23,340 --> 01:42:29,420
Bruno Tiches nás opustil, ale mnozí
opuštìní jeho ražení žijí dále.

1436
01:42:29,860 --> 01:42:32,700
Tolik výtahù pøece ani
nemùže být opravováno.

1437
01:42:43,397 --> 01:42:46,589
KONEC


© 2021 dw817


My Review

Would you like to review this Story?
Login | Register
Request Read Request
Add to Library My Library
Subscribe Subscribe


Stats

26 Views
Added on May 24, 2021
Last Updated on May 24, 2021

Author

dw817
dw817

Fort Worth, TXAbout
more..

Writing